Судска управа Прекршајног апелационог суда

Пословима судске управе руководи председник суда, судија Горица Секулић.

За заменике председника суда одређују се судије:

• Леонида Поповић - замењује председника у случају његове спречености или одсутности;

• Славица Бркић - замењује председника у случају његове спречености или одсутности;

Заменици Леониди Поповић се поверавају послови поступања по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја за подручје надлежности целог Суда и послови поступања по захтевима за изузеће судија Прекршајног апелационог суда и судија са подручја надлежности седишта суда.

Заменици Славици Бркић се поверавају послови поступања по притужбама на рад Прекршајног апелационог суда и притужбама на рад судова за подручје надлежности седишта суда, праћења поступања прекршајних судова по поднетим притужбама за подручје надлежности седишта суда и израда извештаја о раду суда по поднетим притужбама и достављеним обавештењима прекршајних судова о поднетим притужбама и одговорима на притужбе, за подручје надлежности Прекршајног апелационог суда у складу са Судским пословником.

• Вера Миликић

• Светлана Станковић

• Мирјана Тукар

Заменицима Вери Миликић, Светлани Станковић и Мирјани Тукар поверавају се послови поступања по притужбама на рад судова за подручје надлежности одељења суда, праћења поступања прекршајних судова по поднетим притужбама за подручје надлежности одељења суда, израда извештаја о раду суда по поднетим притужбама и достављеним обавештењима прекршајних судова о поднетим притужбама и одговорима на притужбе за подручје надлежности одељења суда у складу са Судским пословником, захтевима за изузеће судија са подручја надлежности одељења Суда и рад са странкама са подручја одељења из надлежности одељења суда.

Посебне обавезе поверавају се:

• Бранки Митровић - координација са председницима судске праксе прекршајних судова и давање одговора на питања упућена Одељењу судске праксе;

• Драгици Бараћ - за праћење рада судијских помоћника у седишту Суда;

• Малини Симић Поповић - за праћење рада судијских помоћника у Одељењу у Крагујевцу;

• Предрагу Димитријевић - за праћење рада судијских помоћника у Одељењу у Нишу;

• Весни Вулетић - за праћење рада судијских помоћника у Одељењу у Новом Саду;