Sudska uprava Prekršajnog apelacionog suda

Poslovima sudske uprave rukovodi predsednik suda, sudija Gorica Sekulić.

Za zamenike predsednika suda određuju se sudije:

• Leonida Popović - zamenjuje predsednika u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti;

• Slavica Brkić - zamenjuje predsednika u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti;

Zamenici Leonidi Popović se poveravaju poslovi postupanja po zahtevima za davanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja za područje nadležnosti celog Suda i poslovi postupanja po zahtevima za izuzeće sudija Prekršajnog apelacionog suda i sudija sa područja nadležnosti sedišta suda.

Zamenici Slavici Brkić se poveravaju poslovi postupanja po pritužbama na rad Prekršajnog apelacionog suda i pritužbama na rad sudova za područje nadležnosti sedišta suda, praćenja postupanja prekršajnih sudova po podnetim pritužbama za područje nadležnosti sedišta suda i izrada izveštaja o radu suda po podnetim pritužbama i dostavlјenim obaveštenjima prekršajnih sudova o podnetim pritužbama i odgovorima na pritužbe, za područje nadležnosti Prekršajnog apelacionog suda u skladu sa Sudskim poslovnikom.

• Vera Milikić

• Svetlana Stanković

• Mirjana Tukar

Zamenicima Veri Milikić, Svetlani Stanković i Mirjani Tukar poveravaju se poslovi postupanja po pritužbama na rad sudova za područje nadležnosti odelјenja suda, praćenja postupanja prekršajnih sudova po podnetim pritužbama za područje nadležnosti odelјenja suda, izrada izveštaja o radu suda po podnetim pritužbama i dostavlјenim obaveštenjima prekršajnih sudova o podnetim pritužbama i odgovorima na pritužbe za područje nadležnosti odelјenja suda u skladu sa Sudskim poslovnikom, zahtevima za izuzeće sudija sa područja nadležnosti odelјenja Suda i rad sa strankama sa područja odelјenja iz nadležnosti odelјenja suda.

Posebne obaveze poveravaju se:

• Branki Mitrović - koordinacija sa predsednicima sudske prakse prekršajnih sudova i davanje odgovora na pitanja upućena Odelјenju sudske prakse;

• Dragici Barać - za praćenje rada sudijskih pomoćnika u sedištu Suda;

• Malini Simić Popović - za praćenje rada sudijskih pomoćnika u Odelјenju u Kragujevcu;

• Predragu Dimitrijević - za praćenje rada sudijskih pomoćnika u Odelјenju u Nišu;

• Vesni Vuletić - za praćenje rada sudijskih pomoćnika u Odelјenju u Novom Sadu;