Sudska uprava Prekršajnog apelacionog suda

Poslovima sudske uprave rukovodi v.f. predsednika suda, sudija Leonida Popović.

Za zamenike predsednika suda određuju se sudije:

• Slavica Brkić - zamenjuje predsednika u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti;

• Gorica Sekulić - poveravaju joj se poslovi postupanja po zahtevima za izuzeće sudija, kao i poslovi postupanja po zahtevima za davanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;

• Vera Milikić

• Dragica Milenković

• Mirjana Tukar

Zamenicima Dragici Barać, Dragici Milenković i Mirjani Tukar poveravaju se poslovi postupanja po pritužbama, zahtevima za izuzeće sudija i rad sa strankama sa područja odeljenja iz njihove nadležnosti.

Posebne obaveze poveravaju se:

• Mileni Popović - koordinacija sa predsednicima sudske prakse prekršajnih sudova i davanje odgovora na pitanja upućena Odelјenju sudske prakse;

• Ninoslavu Jankoviću - za uređenje web site-a suda;

• Maji Serafimović Mitrović - za praćenje rada sudijskih pomoćnika u sedištu Suda;

• Malini Simić Popović - za praćenje rada sudijskih pomoćnika u Odeljenju u Kragujevcu;

• Predragu Dimitrijević - za praćenje rada sudijskih pomoćnika u Odeljenju u Nišu;

• Vesni Vuletić - za praćenje rada sudijskih pomoćnika u Odeljenju u Novom Sadu;

• Gordani Despotović - za sprovođenje programa obuke i stručnog usavršavanja ostalog sudskog osoblja.