Sudska uprava Prekršajnog apelacionog suda

Poslovima sudske uprave rukovodi predsednik suda, sudija Leonida Popović.

Za zamenike predsednika suda određuju se sudije:

• Slavica Brkić - zamenjuje predsednika u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti;

• Radovan Bjelobaba - poveravaju mu se poslovi postupanja po zahtevima za izuzeće sudija, kao i poslovi postupanja po zahtevima za davanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;

• Dragica Barać

• Dragica Milenković

• Mirjana Tukar

Zamenicima Dragici Barać, Dragici Milenković i Mirjani Tukar poveravaju se poslovi postupanja po pritužbama, zahtevima za izuzeće sudija i rad sa strankama sa područja odeljenja iz njihove nadležnosti.

Posebne obaveze poveravaju se:

• Mariji Vuković Stanković - rukovodilac Odeljenja sudske prakse u Prekršajnom apelacionom sudu;

• Ninoslavu Jankoviću - za uređenje web site-a suda;

• Ani Milovanović - za praćenje rada sudijskih pomoćnika u sedištu Suda;

• Predragu Dimitrijević - za praćenje rada sudijskih pomoćnika u Odeljenju u Nišu;

• Vesni Vuletić - za praćenje rada sudijskih pomoćnika u Odeljenju u Novom Sadu;

• Gordani Despotović - za sprovođenje programa obuke i stručnog usavršavanja ostalog sudskog osoblja.