Druga sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 22.03.2021. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa odvojene sednice sudija sedišta i sudija Odeljenja održane dana 29.01.2021. godine, sednice održane dana 11.02.2021. godine i sednice održane dana 26.02.2021. godine.

2. Svečana sednica povodom stupanja na funkciju sudija Maje Serafimović Mitrović, Gorice Sekulić i Saše Mihajlovića.

3. Saopštavanje Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2021. godinu.

4. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o radu Suda u 2020. godini.

5. Upoznavanje sa aktivnostima u vezi podnošenja Godišnjeg izveštaja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u 2020. godini.

6. Davanje mišljenja o kandidatu za javnog beležnika sudiji Vesni Adamović Skadrić.

7. Razno.