Jedanaesta sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 27.11.2019. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Desete sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2019. godini, održane dana 19.11.2019. godine.

2. Saopštavanje Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2020. godinu.

3. Davanje mišljenja o kandidatima po oglasu za izbor sudija kojije ibjavljen u "Sl. glasniku RS" br. 75/19 od 23.10.2019. godine.

4. Razno.