Osma sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 30.09.2019. godine


Dnevni red


1. Usvajanje zapisnika sa prethodne odvojene sednice od 11.09.2019. godine.

2. Saopštavanje Izmene godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2019. godinu.

3. Davanje mišljenja o kandidatima po oglasu za izbor sudija u Višem sudu u Novom Sadu, Višem sudu u Nišu i Osnovnom sudu u Pirotu objavljenom u "Sl. glasniku RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine.

4. Razno.