Sedma sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 11.09.2019. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa odvojene sednice sudija Prekršajnog apelacionog suda u sedištu i odeljenjima od 03.06.2019. godine.

2. Davanje mišljenja o kandidatima po oglasu za izbor sudija u Višem sudu u Beogradu objavljenom u "Sl. glasniku RS" br. 45/19 od 21.06.019. godine.

3. Razno.