Četvrta sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 28.05.2019. godine


Dnevni red


1. Usvajanje zapisnika sa odvojene sednice od 26.02.2019. godine.

2. Saopštenje Izmene Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2019. godinu.

3. Usvajanje izmenjene Liste diskriptora Prekršajnog apelacionog suda.

4. Razno.