Druga sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 26.02.2019. godine


Dnevni red


1. Davanje mišljenja o kandidatima po oglasu za izbor sudija koji je objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 103/18 dana 26.12.2018. godine.

2. Upoznavanje sa naredbom predsednika Prekršajnog apelacionog suda Su 1-1 40/19 od dana 25.02.2019. godine.

3. Razno.