Prva sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 29.01.2019. godine


Dnevni red


1. Razmatranje predloga Programa rešavanja starih predmeta u Prekršajnom apelacionom sudu u 2019. godini.

2. Saopštavanje Izmene Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2019. godinu

3. Razmatranje statističkog izveštaja o radu Prekršajnog apelacionog suda u 2018. godini.

4. Razno.