Трећа седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 10.05.2018. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Друге (свечане) седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2018. години, одржане дана 02.04.2018. године.

2. Саопштавање Измена и допуна Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2018. годину.

3. Давање мишљења о кандидатима који су конкурисали по огласу за избор судија у судовима опште и посебне надлежности објављеног у "Сл. гласнику РС" бр. 14/18 од 23.02.2018. године.

4. Заузимање правних схватања.

5. Разно.