Treća sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 10.05.2018. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Druge (svečane) sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2018. godini, održane dana 02.04.2018. godine.

2. Saopštavanje Izmena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2018. godinu.

3. Davanje mišljenja o kandidatima koji su konkurisali po oglasu za izbor sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti objavljenog u "Sl. glasniku RS" br. 14/18 od 23.02.2018. godine.

4. Zauzimanje pravnih shvatanja.

5. Razno.