Prva sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 29.01.2018. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Treće sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2017. godini održane dana 30.11.2017. godine.

2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o radu Prekršajnog apelacionog suda u 2017. godini.

3. Davanje mišljenja o kandidatima za sudije Vrhovnog kasacionog suda.

4. Davanje mišljenja o predlogu ocena rada sudijskih pomoćnika Prekršajnog apelacionog suda u 2017. godini.

5. Zauzimanje pravnih shvatanja.

6. Razno.