Usvojena pravna shvatanja na Trećoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 30.11.2017. godine


1. Pitanje:

Da li apsolutna zastarelost vođenja prekršajnog postupka nastupa istog datuma kada je prekršaj izvršen ili protekom onoga dana poslednjeg meseca, odnosno godine, koji po svom broju odgovara danu kada je rok otpočeo?

Pravno shvatanje:

Apsolutna zastarelost vođenja prekršajnog postupka nastupa istog datuma kada je prekršaj izvršen.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom čl. 84. st. 7. Zakona o prekršajima propisano je da pokretanje i vođenje prekršajnog postupka zastareva u svakom slučaju kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost (materijalni rok). To znači da apsolutna zastarelost nastupa istog datuma (u pogledu dana i meseca) kada se okrivljenom stavlja na teret izvršenje prekršaja, a zastarelost počinje da teče onoga dana kada je radnja učinjena. Zbog toga se u konkretnom slučaju prilikom odlučivanja o zastarelosti ne može primeniti čl. 137. st. 3. Zakona o prekršajima jer su istim propisani procesni rokovi (npr. rokovi za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, žalbe, prigovora itd.).

Izdvojeno zajedničko mišljenje, Mirjana Tukar, Zlatko Škripac, Milorad Vukajlović, Anđelka Korać Felbab i Milena Popović *


2. Pitanje:

Da li drugostepeni sud preinačava prvostepeno rešenje kojim je na osnovu čl. 175. st. 2. Zakona o prekršajima utvrđena konačnost i izvršnost prekršajnog naloga i obustavlja postupak zbog zastarelosti prekršajnog gonjenja ukoliko je do dana odlučivanja o žalbi na to rešenje proteklo više od dve godine od datuma izvršenja radnje opisane u nalogu?

Pravno shvatanje:

U datoj procesnoj situaciji se ne donosi rešenje o obustavi postupka zbog zastarelosti.

O b r a z l o ž e nj e

Prema odredbi čl. 175. st. 2. Zakona o prekršajima smatra se da je okrivljeni odustao od zahteva za sudsko odlučivanje, pa se postupak vraća u prvobitno stanje, kao da zahtev nije ni podnet. U datoj situaciji ne postoji inicijalni akt po kome bi sud postupao, te se predmet rešavanja prvostepenog suda ne bi odnosio na prekršaj već na prekršajni nalog, a drugostepenog suda na pravilnost i zakonitost rešenja o nalogu, tj pravilnost primene čl. 175. st. 2. Zakona o prekršajima. Na predloženo pravno shvatanje ukazuje i čl. 174. st. 6. Zakona o prekršajima kojim je propisano da se, kada sud donese rešenje o pokretanju postupka, smatra da odluka o novčanoj kazni nije ni izrečena, osim u slučaju iz čl. 175. tog Zakona.

Izdvojeno zajedničko mišljenje, Goran Božić, Ana Kapor, Miroslav Janjetović, Ana Milovanović, Zorica Milosavljević, Snežana Milenković, Vesna Adamović, Maja Vadnjal, Zorka Dobrivojević i Draga Šoškić *

Izdvojeno zajedničko mišljenje, Zlatko Škripac, Milorad Vukajlović, Anđelka Korać Felbab i Milena Popović *


3. Pitanje:

Da li blokada računa preduzetnika isključuje njegovu odgovornost za prekršaj čije je bitno obeležje plaćanje obaveza?

Pravno shvatanje:

Blokada računa preduzetnika isključuje njegovu odgovornost za prekršaj čije je bitno obeležje plaćanje obaveza.

O b r a z l o ž e nj e

Fizička lica koja obavljaju delatnost radi sticanja dobiti (preduzetnici) dužna su da vode sredstva i vrše plaćanja preko računa otvorenog u banci. Blokada računa onemogućava preduzetnika da izmiruje svoje obaveze i predstavlja osnov za isključenje odgovornosti ukoliko se priloži dokaz da se period nelikvidnosti poklapa sa vremenom izvršenja prekršaja. Na isključenje odgovornosti u datoj situaciji ne utiče činjenica da preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom (na ličnoj imovini preduzetnika, ukoliko je ima, vrši se naplata obaveza nastalih u vezi sa obavljanjem delatnosti tek u postupku prinudnog izvršenja). Ovakvo shvatanje je zauzeto da bi se preduzetnici kao privredni subjekti izjednačili sa privrednim društvima.

Izdvojeno zajedničko mišljenje, Milada Katić, Gordana Gavrilović, Ana Đurović, Nevenka Dimitrijević, Svjetlana Šobot Blažević, Radovan Bjelobaba, Marija Džombić, Dragica Milenković i Slađana Krstić *

Izdvojeno zajedničko mišljenje, Mirjana Tukar i Milena Popović *


* ćirilica