Усвојена правна мишљења на Трећој седници свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 30.11.2017. године


ПРАВНО МИШЉЕЊЕ БР. 1

Релативна застарелост наступа појединачно у односу на сваку санкцију.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбе чл. 85. Закона о прекршајима наводе на закључак да релативна застарелост наступа у односу на сваку од изречених санкција појединачно јер се у истима раздвајају казна и заштитна мера, односно не регулише се застарелост извршења санкција изречених правноснажном пресудом у целини. У прилог изнетог мишљења указује и решење из одредби чланова 105., 106. и 107. Кривичног законика које посебно регулишу застарелост казне, споредне казне и мере безбедности. Иако се наведене одредбе Кривчног законика не примењују у прекршајном поступку њихова садржина повезана са садржином чл. 85. Закона о прекршајима указује на решење спорног питања у казненим поступцима.