Usvojena pravna mišljenja na Trećoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 30.11.2017. godine


PRAVNO MIŠLJENJE BR. 1

Relativna zastarelost nastupa pojedinačno u odnosu na svaku sankciju.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbe čl. 85. Zakona o prekršajima navode na zaključak da relativna zastarelost nastupa u odnosu na svaku od izrečenih sankcija pojedinačno jer se u istima razdvajaju kazna i zaštitna mera, odnosno ne reguliše se zastarelost izvršenja sankcija izrečenih pravnosnažnom presudom u celini. U prilog iznetog mišljenja ukazuje i rešenje iz odredbi članova 105., 106. i 107. Krivičnog zakonika koje posebno regulišu zastarelost kazne, sporedne kazne i mere bezbednosti. Iako se navedene odredbe Krivčnog zakonika ne primenjuju u prekršajnom postupku njihova sadržina povezana sa sadržinom čl. 85. Zakona o prekršajima ukazuje na rešenje spornog pitanja u kaznenim postupcima.