Druga sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 14.11.2017. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Prve sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2017. godini održane dana 12.05.2017. godine

2. Davanje mišljenja o kandidatima koji su konkurisali za predsednika Prekršajnog apelacionog suda

3. Davanje mišljenja o kandidatima koji su konkurisali za sudije Upravnog suda

4. Razno