Усвојена правна схватања на Четвртој седници свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 30.11.2016. године


1. Питање:

Да ли у изреци првостепеног решења донетог на основу члана 175. ставови 2. и 3. Закона о прекршајима, треба навести да је прекршајни налог коначан и извршан, и који је датум коначности и извршности прекршајног налога?

Правно схватање:

У изреци решења донетог на основу члана 175. ставови 2. и 3. Закона о прекршајима неопходно је навести датум коначности и извршности прекршајног налога, а то је дан када учинилац прекршаја више нема право да поднесе захтев за судско одлучивање (протек рока од осам дана од дана уручења прекршајног налога учиниоцу прекршаја, овде окривљеном).

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 175. који носи наслов "Одустанак окривљеног од захтева за судско одлучивање" је прописано да окривљени који је поднео захтев за судско одлучивање може од тог захтева одустати најкасније на првом рочишту, да ће се сматрати да је од захтева одустао ако, иако уредно позван, не приступи првом рочишту нити свој изостанак оправда. Одустајање окривљеног од поднетог захтева се на овај начин изједначава са ситуациом када захтев за судско одлучивање уопште није ни поднет, због чега се као датум коначности и извршности прекршајног налога узима дан када је учинилац прекршаја изгубио право да поднесе захтев за судско одлучивање (најчешће девети дан од дана уручења прекршајног налога учиниоцу прекршаја).
Како од дана коначности и извршности прекршајног налога почињу да теку рокови застарелости извршења прекршајног налога, то је неопходно да изрека првостепеног решења садржи овај датум, у противном би иста била неразумљива.