Usvojena pravna shvatanja na Četvrtoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 30.11.2016. godine


1. Pitanje:

Da li u izreci prvostepenog rešenja donetog na osnovu člana 175. stavovi 2. i 3. Zakona o prekršajima, treba navesti da je prekršajni nalog konačan i izvršan, i koji je datum konačnosti i izvršnosti prekršajnog naloga?

Pravno shvatanje:

U izreci rešenja donetog na osnovu člana 175. stavovi 2. i 3. Zakona o prekršajima neophodno je navesti datum konačnosti i izvršnosti prekršajnog naloga, a to je dan kada učinilac prekršaja više nema pravo da podnese zahtev za sudsko odlučivanje (protek roka od osam dana od dana uručenja prekršajnog naloga učiniocu prekršaja, ovde okrivljenom).

O b r a z l o ž e nj e

Članom 175. koji nosi naslov "Odustanak okrivljenog od zahteva za sudsko odlučivanje" je propisano da okrivljeni koji je podneo zahtev za sudsko odlučivanje može od tog zahteva odustati najkasnije na prvom ročištu, da će se smatrati da je od zahteva odustao ako, iako uredno pozvan, ne pristupi prvom ročištu niti svoj izostanak opravda. Odustajanje okrivljenog od podnetog zahteva se na ovaj način izjednačava sa situaciom kada zahtev za sudsko odlučivanje uopšte nije ni podnet, zbog čega se kao datum konačnosti i izvršnosti prekršajnog naloga uzima dan kada je učinilac prekršaja izgubio pravo da podnese zahtev za sudsko odlučivanje (najčešće deveti dan od dana uručenja prekršajnog naloga učiniocu prekršaja).
Kako od dana konačnosti i izvršnosti prekršajnog naloga počinju da teku rokovi zastarelosti izvršenja prekršajnog naloga, to je neophodno da izreka prvostepenog rešenja sadrži ovaj datum, u protivnom bi ista bila nerazumljiva.