Друга седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 27.05.2016. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Прве седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2016. години одржане дана 28.01.2016. године.

2. Саопштавање Програма рада Одељења судске праксе и Наредбе председника суда Су.бр. 1/16-403 од 25.05.2016. године

3. Заузимање правних схватања.

4. Упознавање свих судија суда са почетком примене Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника ("Сл. гласник РС" бр. 32/16), разматрање и оквирно утврђивање општих циљева.

5. Саопштавање Плана непосредног увида у рад прекршајних судова у 2016. години.

6. Разно