Četvrta sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 30.11.2015. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Treće sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2015. godini održane dana 17.07.2015. godine.

2. Saopštavanje Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2016. godinu.

3. Pretstavljanje programa kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva koji dolaze iz redova sudija Prekršajnog apelacionog suda

4. Razno.