Трећа седница свих судија Прекршајног апелационог суда (свечана седница),
Београд, 17.07.2015. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Друге седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2015. години одржане дана 30.04.2015. године.

2. Ступање на функцију судије Прекршајног апелационог суда Маје Вадњал која је на предлог Високог савета судства, Одлуком Народне скупштине Републике Србије о избору судије који се први пут бира на судијску функцију, изабрана за судију овог Суда.

3. Саопштавање Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2015. годину.

4. Давање мишљења о стручности, оспособљености и достојности кандидата, који су поднели пријаву на оглас за избор судија објављен у "Сл. гласнику РС" број 51/15 од 12.06.2015. године, који потичу из Прекршајног апелационог суда и из суда за који је Прекршајни апелациони суд непосредно виши суд.

5. Разно.