Усвојени правни ставови на Првој седници свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 03.04.2015. године


1. Саопштење трајања изречене заштитне мере забране управљања моторним возилом

Питање:

Од када се рачуна моменат почетка трајања заштитне мере забране управљања моторним возилом?

Правни став:

Заштитна мера забрана управљања моторним возилом почиње да тече од дана када је од стране овлашћеног радника надлежног органа Министарства унутрашњих послова лично саопштена возачу.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 202 став 4 Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС" број 41/09...101/11) је прописано да заштитна мера забране управљања моторним возилом почиње да тече од дана када је возачу саопштена.
Одредбе члана 6 став 1 Правилника о извршењу заштитних мера забране управљања моторним возилом (""Службени гласник РС" број 46/10) ближе регулишу ову материју те из напред наведених одредаба произилази да овлашћени радник надлежног органа Министарства унутрашњих послова возачу саопштава време трајања заштитне мере, при чему је саставни део овог Правилника писана форма саопштења у саставу којег је садржана и доставница са местом за потпис примаоца и бројем личне карте као и органа који је исту издао, што указује да се саопштење лично уручује возачу, те у смислу члана 202 Закона о безбедности саобраћаја на путевима од тренутка када окривљени лично потпише наведено саопштење, сматра се да је започело извршење предметне заштитне мере.
У прилог напред наведеног говори и пресуда Врховног касационог суда Кзз 1307/2014 од 29.01.2015.године.
Ваља напоменути да је чланом 210 раније важећег Закона о безбедности саобраћаја на путевима било прописано да се заштитна мера забране управљања моторним возилом уписује у возачку дозволу, што је подразумевало да возач возачку дозволу као личну исправу донесе у надлежни орган Министарства унутрашњих послова ради уписа заштитне мере, чиме је упис представљао и писано саопштење возачу о трајању изречене заштитне мере.
Због другачијих образаца возачких дозвола и нове регулативе прописане чланом 202 сада важећег Закона о безбедности саобраћаја на путевима, уместо уписа у возачку дозволу, заштитна мера се саопштава возачу лично у посебној писаној форми о чему је напред било више речи.
Да би лице имало сазнање да му заштитна мера тече и себе не би довело у ситуацију да учини прекршај управљања моторним возилом у време трајања заштитне мере, нужно је да саопштење прими лично, што је у духу напред наведених законских и подзаконских одредаба, све у циљу правне сигурности грађана.

Издвојено заједничко мишљење, Мирјана Тукар, Вера Радак и Мирослав Јањетовић.


2. Закон о шумама (члан 113 став 1 у вези члана 112 став 1 тачка 28)

Питање:

На која физичка лица се односи казнена одредба члана 113 став 1 у вези члана 112 став 1 тачка 28 Закона о шумама?

Правни став:

Казнена одредба члана 113 став 1 у вези члана 112 став 1 тачка 28 Закона о шумама ("Службени гласник РС" број 30/2010) се односи на физичко лице – стручно лице које има лиценцу за обављање стручних послова у газдовању шумама и које обавља дознаку (одабирање, обележавање и евидентирање стабала за сечу) па се под ову казнену одредбу не може подвести физичко лице које врши сечу стабала без претходне дознаке, јер термин “сеча стабала” из члана 57 став 1 Закона о шумама није обухваћен овом казненом одредбом.

О б р а з л о ж е њ е

Члан 112 став 1 тачка 28 Закона о шумама прописује новчану казну за правно лице ако "врши одабирање, обележавање и евидентирање стабала за сечу супротно одредбама члана 57 овог Закона."
Члан 57 став 1 Закона о шумама прописује да сеча стабала може да се врши само после извршеног одабирања, обележавања и евидентирања стабала за сечу (у даљем тексту: дознака).
Чланом 58 став 1 Закона о шумама је прописано да дознаку врши стручно лице које има лиценцу за обављање стручних послова у газдовању шумама (у даљем тексту: стручно лице).
Чланом 113 став 1 у вези члана 112 став 1 тачка 28 Закона о шумама је прописана новчана казна за физичко лице ако чини радњу из члана 112 став 1 тачка 28 овог Закона.
Имајући у виду напред наведене одредбе произилази да се казнена одредба члана 113 став 1 у вези члана 112 став 1 тачка 28 Закона о шумама односи на физичко лице – стручно лице које има лиценцу за обављање стручних послова у газдовању шумама и које обавља дознаку (одабирање, обележавање и евидентирање стабала за сечу) и под ову казнену одредбу се стога не може подвести физичко лице које врши сечу стабала без претходне дознаке, с обзиром да термин "сеча стабала" из члана 57 став 1 Закона о шумама није обухваћен овом казненом одредбом.
Пропустом законодавца је дошло до ситуације да чињенични опис из захтева за покретање прекршајног поступка у којем се физичком лицу ставља на терет сеча недозначених стабала, нема казнену одредбу у Закону о шумама. Прописано је кажњавање физичког лица али за чисту сечу – чланом 113 став 1 у вези члана 111 став 1 тачка 2 Закона о шумама.

Издвојено заједничко мишљење, Драгица Бараћ, Миланка Димитријевић, Љубинка Јанићијевић, Љиљана Никитовић, Малина Симић Поповић, Мирјана Јевтић, Биљана Гавриловић, Вера Миликић, Весна Пауновић, Вера Матеић, Наташа Деспотовић, Мирјана Мићић, Весна Адамовић, Леонида Поповић, Ана Ђуровић, Невенка Панчић, Невенка Димитријевић и Мирослав Петровић