Usvojeni pravni stavovi na Prvoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 03.04.2015. godine


1. Saopštenje trajanja izrečene zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom

Pitanje:

Od kada se računa momenat početka trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom?

Pravni stav:

Zaštitna mera zabrana upravljanja motornim vozilom počinje da teče od dana kada je od strane ovlašćenog radnika nadležnog organa Ministarstva unutrašnjih poslova lično saopštena vozaču.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 202 stav 4 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS" broj 41/09...101/11) je propisano da zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom počinje da teče od dana kada je vozaču saopštena.
Odredbe člana 6 stav 1 Pravilnika o izvršenju zaštitnih mera zabrane upravljanja motornim vozilom (""Službeni glasnik RS" broj 46/10) bliže regulišu ovu materiju te iz napred navedenih odredaba proizilazi da ovlašćeni radnik nadležnog organa Ministarstva unutrašnjih poslova vozaču saopštava vreme trajanja zaštitne mere, pri čemu je sastavni deo ovog Pravilnika pisana forma saopštenja u sastavu kojeg je sadržana i dostavnica sa mestom za potpis primaoca i brojem lične karte kao i organa koji je istu izdao, što ukazuje da se saopštenje lično uručuje vozaču, te u smislu člana 202 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima od trenutka kada okrivljeni lično potpiše navedeno saopštenje, smatra se da je započelo izvršenje predmetne zaštitne mere.
U prilog napred navedenog govori i presuda Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1307/2014 od 29.01.2015.godine.
Valja napomenuti da je članom 210 ranije važećeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima bilo propisano da se zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom upisuje u vozačku dozvolu, što je podrazumevalo da vozač vozačku dozvolu kao ličnu ispravu donese u nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova radi upisa zaštitne mere, čime je upis predstavljao i pisano saopštenje vozaču o trajanju izrečene zaštitne mere.
Zbog drugačijih obrazaca vozačkih dozvola i nove regulative propisane članom 202 sada važećeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, umesto upisa u vozačku dozvolu, zaštitna mera se saopštava vozaču lično u posebnoj pisanoj formi o čemu je napred bilo više reči.
Da bi lice imalo saznanje da mu zaštitna mera teče i sebe ne bi dovelo u situaciju da učini prekršaj upravljanja motornim vozilom u vreme trajanja zaštitne mere, nužno je da saopštenje primi lično, što je u duhu napred navedenih zakonskih i podzakonskih odredaba, sve u cilju pravne sigurnosti građana.

Izdvojeno zajedničko mišljenje, Mirjana Tukar, Vera Radak i Miroslav Janjetović. *


2. Zakon o šumama (član 113 stav 1 u vezi člana 112 stav 1 tačka 28)

Pitanje:

Na koja fizička lica se odnosi kaznena odredba člana 113 stav 1 u vezi člana 112 stav 1 tačka 28 Zakona o šumama?

Pravni stav:

Kaznena odredba člana 113 stav 1 u vezi člana 112 stav 1 tačka 28 Zakona o šumama ("Službeni glasnik RS" broj 30/2010) se odnosi na fizičko lice – stručno lice koje ima licencu za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama i koje obavlja doznaku (odabiranje, obeležavanje i evidentiranje stabala za seču) pa se pod ovu kaznenu odredbu ne može podvesti fizičko lice koje vrši seču stabala bez prethodne doznake, jer termin “seča stabala” iz člana 57 stav 1 Zakona o šumama nije obuhvaćen ovom kaznenom odredbom.

O b r a z l o ž e nj e

Član 112 stav 1 tačka 28 Zakona o šumama propisuje novčanu kaznu za pravno lice ako "vrši odabiranje, obeležavanje i evidentiranje stabala za seču suprotno odredbama člana 57 ovog Zakona."
Član 57 stav 1 Zakona o šumama propisuje da seča stabala može da se vrši samo posle izvršenog odabiranja, obeležavanja i evidentiranja stabala za seču (u daljem tekstu: doznaka).
Članom 58 stav 1 Zakona o šumama je propisano da doznaku vrši stručno lice koje ima licencu za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama (u daljem tekstu: stručno lice).
Članom 113 stav 1 u vezi člana 112 stav 1 tačka 28 Zakona o šumama je propisana novčana kazna za fizičko lice ako čini radnju iz člana 112 stav 1 tačka 28 ovog Zakona.
Imajući u vidu napred navedene odredbe proizilazi da se kaznena odredba člana 113 stav 1 u vezi člana 112 stav 1 tačka 28 Zakona o šumama odnosi na fizičko lice – stručno lice koje ima licencu za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama i koje obavlja doznaku (odabiranje, obeležavanje i evidentiranje stabala za seču) i pod ovu kaznenu odredbu se stoga ne može podvesti fizičko lice koje vrši seču stabala bez prethodne doznake, s obzirom da termin "seča stabala" iz člana 57 stav 1 Zakona o šumama nije obuhvaćen ovom kaznenom odredbom.
Propustom zakonodavca je došlo do situacije da činjenični opis iz zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u kojem se fizičkom licu stavlja na teret seča nedoznačenih stabala, nema kaznenu odredbu u Zakonu o šumama. Propisano je kažnjavanje fizičkog lica ali za čistu seču – članom 113 stav 1 u vezi člana 111 stav 1 tačka 2 Zakona o šumama.

Izdvojeno zajedničko mišljenje, Dragica Barać, Milanka Dimitrijević, Ljubinka Janićijević, Ljiljana Nikitović, Malina Simić Popović, Mirjana Jevtić, Biljana Gavrilović, Vera Milikić, Vesna Paunović, Vera Mateić, Nataša Despotović, Mirjana Mićić, Vesna Adamović, Leonida Popović, Ana Đurović, Nevenka Pančić, Nevenka Dimitrijević i Miroslav Petrović *


* ćirilica