Sedma sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 28.11.2014. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Šeste sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda održane dana 12.11.2014. godine u Beogradu, I Su. br. 7/14-985 od 12.11.2014. godine.

2. Saopštavanje Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2015. godinu.

3. Razno.