Четврта седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 01.09.2014. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Треће седнице свих судија Прекршајног апелационог суда одржане дана 18.07.2014. године.

2. Саопштавање Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2014. годину (Одлуке о престанку рада председника судске праксе и члана судске праксе и одређивању нових чланова судске праксе).

3. Спорна правна питања (везано за поступање у поступку када странка изјави да жели да се изјасни на језику националне мањине и право на судског преводиоца и везано за Закон о трговини - када се као подносилац захтева појављује инспектор шумарства, да ли је он овлашћен подносилац захтева?).

4. Контрола рада прекршајних судова у Републици Србји (у складу са Планом контроле утврђивање начина вршења контроле и дефинисање предмета контроле).

5. Мишљење о кандидатима који су конкурисали за избор судија у Врховном касационом суду ("Сл. гласник РС" бр. 68/14 од 03.07.2014. године).

6. Разно.