Četvrta sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 01.09.2014. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Treće sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda održane dana 18.07.2014. godine.

2. Saopštavanje Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2014. godinu (Odluke o prestanku rada predsednika sudske prakse i člana sudske prakse i određivanju novih članova sudske prakse).

3. Sporna pravna pitanja (vezano za postupanje u postupku kada stranka izjavi da želi da se izjasni na jeziku nacionalne manjine i pravo na sudskog prevodioca i vezano za Zakon o trgovini - kada se kao podnosilac zahteva pojavljuje inspektor šumarstva, da li je on ovlašćen podnosilac zahteva?).

4. Kontrola rada prekršajnih sudova u Republici Srbji (u skladu sa Planom kontrole utvrđivanje načina vršenja kontrole i definisanje predmeta kontrole).

5. Mišljenje o kandidatima koji su konkurisali za izbor sudija u Vrhovnom kasacionom sudu ("Sl. glasnik RS" br. 68/14 od 03.07.2014. godine).

6. Razno.