Usvojena pravna mišljenja na Trećoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 18.07.2014. godine


PRAVNO MIŠLJENJE BR. 1

Korisnikom javnog parkirališta ukoliko vozač vozila nije identifikovan smatra se vlasnik vozila te je u tom slučaju vlasnik odgovoran za prekršaje iz članova 29. i 30. Odluke o javnim parkiralištima grada Šabac.

O b r a z l o ž e nj e

Kaznene odredbe čl. 29. i 30. Odluke o javnim parkiralištima grada Šabac ne prave razliku pojma vozača kao korisnika od pojma vlasnika kao korisnika javnog parkirališta, imajući u vidu termine iz čl. 11. Odluke o javnim parkiralištima gde se korisnikom parkirališta smatra i vozač i vlasnik vozila.
Članovi 11., 17., 19. i 21. pomenute Odluke propisuju pojam obaveze i zabrane korisnika javnog parkirališta, a kako se zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka odnose na korisnika javnog prakirališta, nema razlike u pogledu odgovornosti da li je direktan korisnik – vozač ili posredni korisnik – vlasnik ukoliko vozač nije identifikovan. To što čl. 11. navedene Odluke nema direktnu kaznenu odredbu, ne upućuje na zaključak da vlasnik vozila ne može biti odgovoran, s obzirom da pomenuti član ne propisuje obaveze i zabrane već se bavi objašnjenjem termina “korisnik” i pripisuje odgovornost vlasnika ukoliko vozač nije identifikovan. Odredbe čl. 17., 19. i 21. u sebi sadrže i odredbu čl. 11. i iste su kažnjive.


PRAVNO MIŠLJENJE BR. 2

(NAPOMENA: Stavljeno van snage na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda održanoj dana 27.05.2016. godine)

Ukoliko zaštitna mera zabrana upravljanja motornim vozilom u presudi nije opredeljena na vrstu ili kategoriju shodno čl. 6. st. 2. Zakona o prekršajima se primenjuje odredba čl. 58. st. 1. Zakona o prekršajima (“Službeni glasnik RS” broj 65/2013) kao povoljniji, te u takvim predmetima prvostepene presude preinačuju u pogledu zaštitne mere određivanjem zabrane upravljanja motornim vozilom određene kategorije.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 58. st. 1. Zakona o prekršajima (“Službeni glasnik RS” broj 65/2013) koji je u primeni od 01.03.2014. godine propisano je da se zabrana upravljanja motornim vozilom sastoji u tome da se učiniocu privremeno zabrani upravljanje motornim vozilom određene vrste ili kategorije. Primenjujući propis koji je najblaži za učinioca po službenoj dužnosti na osnovu čl. 6. st. 2. Zakona o prekršajima, prvostepena presuda se preinačuje i zaštitna mera zabrana upravljanja motornim vozilom opredeljuje prema kategoriji vozila kojim je prekršaj učinjen.


PRAVNO MIŠLJENJE BR. 3

U predmetima gde su okrivljeni maloletna lica, kada je izrečena novčana kazna u slučaju da ista ne bude plaćena u zakonskom roku, primenjuju se odredbe čl. 41. Zakona o prekršajima (“Službeni glasnik RS” broj 65/2013) kao blaži propis shodno čl. 6. st. 2. Zakona o prekršajima.

O b r a z l o ž e nj e

Od dana primene novog Zakona o prekršajima 01.03.2014. godine u predmetima gde su prekršajni postupci započeti pre ovog datuma, kod zamene neplaćene novčane kazne primenom blažeg propisa shodno čl. 6. st. 2. Zakona o prekršajima se primenjuju odredbe čl. 41. st. 7. novog Zakona o prekršajima. U ožalbenim predmetima se po službenoj dužnosti prvostepene odluke preinačuju te određuje da će se neplaćena novčana kazna izrečena prema maloletniku prinudno naplatiti na imovini maloletnika, njegovog roditelja ili drugog lica zaduženog da se o njemu stara.