Усвојени правни ставови на Деветој седници свих судија Вишег прекршајног суда,
Београд, 29.11.2013. године

ПИТАЊЕ

Да ли је за повреду одредаба члана 112. став 1. тачка 2. односно за постојање прекршаја из члана 331. став 1. тачка 33. Закона о безбедности саобаћаја на путевима потребна кумулација премашеног осовинског оптерећења прописаног техничким нормативима за возила и највеће дозвољене укупне масе за више од 5%, или је довољна једна од наведених противправности?

ПРАВНИ СТАВ

За постојање прекршаја из члана 331. став 1. тачка 33. Закона о безбедности саобраћаја на путевима је потребна кумулација премашеног осовинског оптерећења прописаног техничким нормативима за возила и највеће дозвољене укупне масе за више од 5%.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 112. став 1. тачка 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима је прописано да у саобраћају на путу возило не сме да се оптерети преко осовинског оптерећења прописаног техничким нормативима за возила и највеће дозвољене укупне масе. Чланом 331. став 1. тачка 33. наведеног Закона је прописано да ће се новчаном казном у износу од 15.000,00 – 30.000,00 динара или казном затвора у трајању до 30 дана казнити лице које поступи супротно одредбама члана 112. став 1. тачка 2. када је премашено осовинско оптерећење прописано техничким нормативима за возила и највећа дозвољена укупна маса за више од 5 %. Осовинско оптерећење је део укупне масе возила у хоризонталном положају којом његова осовина оптерећује коловоз у стању мировања возила (члан 7. став 1. тачка 64. Закона о безбедности саобаћаја на путевима). Највећа дозвољена укупна маса је највећа маса оптерећеног возила коју је надлежни орган прописао као највећу дозвољену (члан 7. став 1. тачка 61. Закона о безбедности саобраћаја на путевима). Укупна маса возила је маса возила и маса којом је возило оптерећено (лица и терет - члан 7. став 1. тачка 60. Закона о безбедности саобраћаја на путевима). Са напред изложеног произилази да је осовинско оптерећење као део укупне масе возила истовремено и део највеће дозвољене укупне масе. С обзиром на изложено, међусобну повезаност наведених противправности јасне одредбе члана 331. став 1. тачка 33. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, произилази да је за постојање предметног прекршаја потребна кумулација премашеног осовинског оптерећења прописаног техничким нормативима за возила и највеће дозвољене укупне масе за више од 5 %. Овакав закључак произилази из језичког тумачења које је везано за језички текст и норме које се тумаче по првилима језика и интерпункцијских знакова (у поменутој норми су наведене две противправности повезане везником “и” не везником “или”).

Издвојено заједничко мишљење, Вукајловић Милорад, Јован Рајић, Анђелка Кораћ Фелбаб, Снежана Говедарица, Златко Шкрипац и Мирјана Тукар

Фотографије