Усвојени правни ставови на Петој седници свих судија Вишег прекршајног суда,
Београд, 01.07.2013. године

1. ПИТАЊЕ

Пошто је у члану 9. став 3. Закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС" бр.101/2011) став 5. члана 268. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, постао став 6., да ли је радња уколико возило у саобраћају на путу нема прописане регистарске таблице и даље прописана као прекршај из члана 331. став 1. тачка 81. Закона о безбедности саобраћаја на путевима?

ПРАВНИ СТАВ

Чињеница да је ранији став 5. члана 268. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Законом о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима постао став 6. не значи да радња уколико возило учествује у саобраћају на путу без регистарских таблица није прописана као прекршај из члана 331. став 1. тачка 81. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, јер ова казнена одредба која је и даље на снази садржи у себи и текстуални део "уколико нема прописане регистарске таблице".

О б р а з л о ж е њ е

У члану 268. став 5. Закона о безбедности саобраћаја на путевима "Службени гласник РС" број 41/09 је прописано "на возилу у саобраћају на путу прописане регистарске таблице и регистарска налепница морају бити постављене на прописан начин".
Казнена одредба за поступање противно овој материјалној одредби је прописана чланом 331. став 1. тачка 81. Закона и гласи "члана 268. став 5., уколко нема прописане регистарске таблице".
Уколико је заштитни објект Закона о безбедности саобраћаја на путевима поред осталог безбедност људи и имовине, те како казнена одредба члана 331. став 1. тачка 81. поменутог Закона није мењана у текстуалном делу који је довољан за одређивање прекршаја то се и циљним и језичким тумачењем долази до закључка да возило у саобраћају на путу мора имати прописане регистарске таблице, односно да је противно поступање прописано као прекршај из члана 331. став 1. тачка 81. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Издвојено заједничко мишљење, Мирјана Тукар, Нада Гостојић, Габриела Анау, Снежана Говедарица, Златко Шкрипац, Анђелка Кораћ Фелбаб, Вера Радак, Милена Поповић, Јован Рајић, Мирјана Ђурић и Мирослав Јањетовић


2. ПИТАЊЕ

Да ли возач чини прекршај из члана 331. тачка 80. Закона о безбедности саобраћаја на путевима уколико истог дана накнадно након контроле возило буде уписано у јединствени регистар возила са датумом контроле?

ПРАВНИ СТАВ

Возач чини прекршај из члана 331. тачка 80. Закона о безбедности саобраћаја на путевима када се датум уписа у јединствени регистар возила подудара са датумом извршене контроле, уколико је упис уследио након контроле у саобраћају.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 268. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима је прописано да у саобраћају на путу могу учествовати само возила за која је издата саобраћајна дозвола, регистрационе таблице, регистрациона налепница, (возило које је уписано у јединствени регистар возила).
Поступајући супротно овој одредби возач чини прекршај из члана 331. тачка 80. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
У току прекршајног поступка мора се утврдити време када је возило уписано у јединствени регистар возила и уколико је уписано после обављене контроле возач чини наведени прекршај.
За чињење овог прекршаја битно је да ли је у тренутку када возач управља возилом у саобраћају на путу возило уписано у јединствени регистар возила.
Накнадно уписано возило у јединствени регистар возила после извршене контроле возила у саобраћају, не ослобађа возача од кривице.

Издвојенo мишљењe, Биљана Гавриловић


3. ПИТАЊЕ

Да ли се одредбе члана 348. став 2. тачка 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, којим је продужена примена члана 147. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (""Службени гласник СРС", бр. 53/82... "Службени гласник РС", бр. 28/91 ....25/97) до доношења подзаконских аката, односе на примену члана 264. и казнене одредбе члана 332. став 1. тачка 99. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који се примењује од 11.12.2009. године (одговара физичко лице).

ПРАВНИ СТАВ

Како је одредбом члана 264. става 6. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, прописано да у саобраћају на путу не сме учествовати возило из става 5. овог члана, док се на редовном шестомесечном прегледу, у року из става 4. овог члана, не утврди да је технички исправно, а чија примена није одложена чланом 353. садашњег Закона о безбедности саобраћаја на путевима, и да се према члану 347. наведеног Закона, прописи донети на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, ("Службени гласник СРС", бр. 53/82... "Службени гласник РС", бр. 28/91 ....25/97) примењују до доношења нових подзаконских прописа, уколико нису у супротности са одредбама овог Закона, то се одредбе члана 348. става 2. тачке 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима не односе на примену члана 264. и казнене одредбе члана 332. става 1. тачке 99. садашњег Закона о безбедности саобраћаја на путевима, када је у питању одговорност физичких лица.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 353. садашњег Закона о безбедности саобраћаја на путевима није одложена примена члана 264. Закона о безбедности саобраћаја на путевима који у ставу 5. тачка од 1. до 8. прописује која се возила морају подвргнути шестомесечном прегледу, чиме је проширен круг возила која подлежу редовном шестомесечном прегледу у односу на одредбе члана 147. старог Закона о безбедности саобраћаја на путевима, за чију повреду казнене одбране постоје само за правна и одговорна лица у правном лицу и за предузетнике, те стога нема продужене важности наведене материјалне одбредбе на физичка лица која истом нису ни обухваћена, као ни казненом одредбом.
Имајући у виду наведено, одредбе члана 348. став 2. тачке 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима се не односе на примену члана 264. и казнене одредбе члана 332. став 1. тачке 99. садашњег Закона о безбедности саобраћаја на путевима, јер за примену истог није сметња то што није донет ближи пропис о техничком прегледу возила, обзиром да према члану 347. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који се примењује од 11.12.2009. године, прописи донети на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник СРС", бр. 53/82... "Службени гласник РС", бр. 28/91 ....25/97) се примењују до доношења нових подзаконских прописа уколико нису у супротности са одредбама овог Закона.
Није спорно да је чланом 147. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник СРС", бр. 53/82... "Службени гласник РС", бр. 28/91 ....25/97) прописано да се редовни технички прегледи возила врше једном годишње, а возила на моторни погон и прикључна возила којима се врши јавни превоз или превоз опасних материја и возила на којима се врши обучавање кандидата за возаче, сваких шест месеци, и да се исти примењује до доношења подзаконског акта из члана 341. садашњег Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који подзаконски акт још увек није донет.
Али не можемо због тога искључити примену одредбе члана 264. став 6. садашњег Закона о безбедности саобраћаја на путевима, која се као и цео Закон о безбедности саобраћаја на путевима, осим одредбе члана 273., примењује по истеку 6 месеци од дана ступања на снагу овог Закона, дакле од 11.12.2009. године, јер за примену истог није сметња то што није на основу члана 341. став 1. тачке 17. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, донет ближи пропис о техничком прегледу возила на основу члана 254. овог Закона, имајући притом у виду поменуту одредбу члана 347. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
Како прописи донети на основу "старог" Закона о безбедности саобраћаја на путевима нису у супротности са одредебама "новог" Закона о безбедности саобраћаја на путевима, то нема сметње да се технички прегледи обављају по постојећем Правилнику о вршењу техничких прегледа возила, па и технички прегледи возила која су обухваћена чланом 264. новог Закона, те стога треба примењивати одредбу члана 264. и казнену одредбу члана 332. став 1. тачке 99. Закона о безбедности саобраћаја на путевима у односу на физичка лица.

Издвојена заједничка мишљења, Љиљана Милић, Драгица Миленковић, Светлана Станковић, Драгана Миликић, Слађана Крстић, Мирјана Марковић, Татјана Динуловић, Бојана Вучић, Мирјана Тукар, Нада Гостојић, Габриела Анау, Снежана Говедарица, Златко Шкрипац, Анђелка Кораћ Фелбаб, Вера Радак, Милена Поповић, Јован Рајић, Мирјана Ђурић, Мирослав Јањетовић, Снежана Миленковић и Невенка Панчић

Издвојено мишљење, Вера Миликић


Фотографије