Usvojeni pravni stavovi na Petoj sednici svih sudija Višeg prekršajnog suda,
Beograd, 01.07.2013. godine

1. PITANJE

Pošto je u članu 9. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS" br.101/2011) stav 5. člana 268. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, postao stav 6., da li je radnja ukoliko vozilo u saobraćaju na putu nema propisane registarske tablice i dalje propisana kao prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 81. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima?

PRAVNI STAV

Činjenica da je raniji stav 5. člana 268. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima postao stav 6. ne znači da radnja ukoliko vozilo učestvuje u saobraćaju na putu bez registarskih tablica nije propisana kao prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 81. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, jer ova kaznena odredba koja je i dalje na snazi sadrži u sebi i tekstualni deo "ukoliko nema propisane registarske tablice".

O b r a z l o ž e nj e

U članu 268. stav 5. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima "Službeni glasnik RS" broj 41/09 je propisano "na vozilu u saobraćaju na putu propisane registarske tablice i registarska nalepnica moraju biti postavljene na propisan način".
Kaznena odredba za postupanje protivno ovoj materijalnoj odredbi je propisana članom 331. stav 1. tačka 81. Zakona i glasi "člana 268. stav 5., ukolko nema propisane registarske tablice".
Ukoliko je zaštitni objekt Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima pored ostalog bezbednost ljudi i imovine, te kako kaznena odredba člana 331. stav 1. tačka 81. pomenutog Zakona nije menjana u tekstualnom delu koji je dovoljan za određivanje prekršaja to se i ciljnim i jezičkim tumačenjem dolazi do zaključka da vozilo u saobraćaju na putu mora imati propisane registarske tablice, odnosno da je protivno postupanje propisano kao prekršaj iz člana 331. stav 1. tačka 81. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Izdvojeno zajedničko mišljenje, Mirjana Tukar, Nada Gostojić, Gabriela Anau, Snežana Govedarica, Zlatko Škripac, Anđelka Korać Felbab, Vera Radak, Milena Popović, Jovan Rajić, Mirjana Đurić i Miroslav Janjetović *


2. PITANJE

Da li vozač čini prekršaj iz člana 331. tačka 80. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ukoliko istog dana naknadno nakon kontrole vozilo bude upisano u jedinstveni registar vozila sa datumom kontrole?

PRAVNI STAV

Vozač čini prekršaj iz člana 331. tačka 80. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima kada se datum upisa u jedinstveni registar vozila podudara sa datumom izvršene kontrole, ukoliko je upis usledio nakon kontrole u saobraćaju.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 268. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je propisano da u saobraćaju na putu mogu učestvovati samo vozila za koja je izdata saobraćajna dozvola, registracione tablice, registraciona nalepnica, (vozilo koje je upisano u jedinstveni registar vozila).
Postupajući suprotno ovoj odredbi vozač čini prekršaj iz člana 331. tačka 80. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
U toku prekršajnog postupka mora se utvrditi vreme kada je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila i ukoliko je upisano posle obavljene kontrole vozač čini navedeni prekršaj.
Za činjenje ovog prekršaja bitno je da li je u trenutku kada vozač upravlja vozilom u saobraćaju na putu vozilo upisano u jedinstveni registar vozila.
Naknadno upisano vozilo u jedinstveni registar vozila posle izvršene kontrole vozila u saobraćaju, ne oslobađa vozača od krivice.

Izdvojeno mišljenje, Biljana Gavrilović *


3. PITANJE

Da li se odredbe člana 348. stav 2. tačka 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kojim je produžena primena člana 147. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (""Službeni glasnik SRS", br. 53/82... "Službeni glasnik RS", br. 28/91 ....25/97) do donošenja podzakonskih akata, odnose na primenu člana 264. i kaznene odredbe člana 332. stav 1. tačka 99. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji se primenjuje od 11.12.2009. godine (odgovara fizičko lice).

PRAVNI STAV

Kako je odredbom člana 264. stava 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, propisano da u saobraćaju na putu ne sme učestvovati vozilo iz stava 5. ovog člana, dok se na redovnom šestomesečnom pregledu, u roku iz stava 4. ovog člana, ne utvrdi da je tehnički ispravno, a čija primena nije odložena članom 353. sadašnjeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, i da se prema članu 347. navedenog Zakona, propisi doneti na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, ("Službeni glasnik SRS", br. 53/82... "Službeni glasnik RS", br. 28/91 ....25/97) primenjuju do donošenja novih podzakonskih propisa, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona, to se odredbe člana 348. stava 2. tačke 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ne odnose na primenu člana 264. i kaznene odredbe člana 332. stava 1. tačke 99. sadašnjeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kada je u pitanju odgovornost fizičkih lica.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 353. sadašnjeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima nije odložena primena člana 264. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji u stavu 5. tačka od 1. do 8. propisuje koja se vozila moraju podvrgnuti šestomesečnom pregledu, čime je proširen krug vozila koja podležu redovnom šestomesečnom pregledu u odnosu na odredbe člana 147. starog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, za čiju povredu kaznene odbrane postoje samo za pravna i odgovorna lica u pravnom licu i za preduzetnike, te stoga nema produžene važnosti navedene materijalne odbredbe na fizička lica koja istom nisu ni obuhvaćena, kao ni kaznenom odredbom.
Imajući u vidu navedeno, odredbe člana 348. stav 2. tačke 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima se ne odnose na primenu člana 264. i kaznene odredbe člana 332. stav 1. tačke 99. sadašnjeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, jer za primenu istog nije smetnja to što nije donet bliži propis o tehničkom pregledu vozila, obzirom da prema članu 347. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji se primenjuje od 11.12.2009. godine, propisi doneti na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik SRS", br. 53/82... "Službeni glasnik RS", br. 28/91 ....25/97) se primenjuju do donošenja novih podzakonskih propisa ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona.
Nije sporno da je članom 147. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik SRS", br. 53/82... "Službeni glasnik RS", br. 28/91 ....25/97) propisano da se redovni tehnički pregledi vozila vrše jednom godišnje, a vozila na motorni pogon i priključna vozila kojima se vrši javni prevoz ili prevoz opasnih materija i vozila na kojima se vrši obučavanje kandidata za vozače, svakih šest meseci, i da se isti primenjuje do donošenja podzakonskog akta iz člana 341. sadašnjeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji podzakonski akt još uvek nije donet.
Ali ne možemo zbog toga isključiti primenu odredbe člana 264. stav 6. sadašnjeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koja se kao i ceo Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, osim odredbe člana 273., primenjuje po isteku 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, dakle od 11.12.2009. godine, jer za primenu istog nije smetnja to što nije na osnovu člana 341. stav 1. tačke 17. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, donet bliži propis o tehničkom pregledu vozila na osnovu člana 254. ovog Zakona, imajući pritom u vidu pomenutu odredbu člana 347. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Kako propisi doneti na osnovu "starog" Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima nisu u suprotnosti sa odredebama "novog" Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, to nema smetnje da se tehnički pregledi obavljaju po postojećem Pravilniku o vršenju tehničkih pregleda vozila, pa i tehnički pregledi vozila koja su obuhvaćena članom 264. novog Zakona, te stoga treba primenjivati odredbu člana 264. i kaznenu odredbu člana 332. stav 1. tačke 99. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u odnosu na fizička lica.

Izdvojena zajednička mišljenja, Ljiljana Milić, Dragica Milenković, Svetlana Stanković, Dragana Milikić, Slađana Krstić, Mirjana Marković, Tatjana Dinulović, Bojana Vučić, Mirjana Tukar, Nada Gostojić, Gabriela Anau, Snežana Govedarica, Zlatko Škripac, Anđelka Korać Felbab, Vera Radak, Milena Popović, Jovan Rajić, Mirjana Đurić, Miroslav Janjetović, Snežana Milenković i Nevenka Pančić *

Izdvojeno mišljenje, Vera Milikić *

* ćirilica

Fotografije