Усвојено правно мишљење на Петој седници свих судија Вишег прекршајног суда,
Београд, 01.07.2013. године

ПИТАЊЕ

Када се сматра да је возач идентификован у смислу члана 320. Закона о безбедности саобраћаја на путевима а у вези прекршаја из члана 332. став 1. тачка 106. тог Закона?

ПРАВНО МИШЉЕЊЕ

Обавеза власника возила је да пружи податке МУП-у о идентитету лица коме је дао возило на управљање и да учини извесним идентитет тог лица, односно МУП-у пружи лако проверљиве податке на основу којих је идентитет возача утврдив, а да је обавеза МУП-а да идентификује лице које је управљало возилом и учинило прекршај.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 320. Закона о безбедности саобраћаја на путевима предвиђена је одговорност власника возила односно корисника возила да је омогућио да се са његовим возилом учини прекршај који је откривен уређајима за утврђивање прекршаја или непосредним опажањем полицијских службеника, када возач возила није идентификован, а што за циљ има да власник возила води рачуна да се са његовим возилом не чине прекршаји у саобраћају чак и када он не управља возилом. Обавеза власника возила је да на захтев МУП-а истом да податке о лицу којем је дао возило на управљање а којим возилом је учињен прекршај који је документован или уочен у смислу члана 320. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и то давањем тачних и проверљивих података (лични подаци тог лица са тачном адресом). Подносилац захтева приликом подношења захтева за покретање прекршајног поступка за прекршај из члана 332. став 1. тачка 106. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, дужан је да уз захтев за покретање прекршајног поступка достави доказ да је покушао на основу података добијених од власника возила да утврди идентитет лица којег је власник возила назначио да је тог дана управљао његовим возилом и учинио прекршај, те да услед давања лажних или нетачних података идентификацију лица није могао да изврши.


Фотографије