Usvojeni pravni stavovi na Trećoj sednici svih sudija Višeg prekršajnog suda,
Beograd, 30.11.2011. godine

1. PRAVNI STAV

U situaciji kada je protiv lica podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj koji je konzumiran krivičnim delom ukoliko je javni tužilac za to krivično delo odbacio krivičnu prijavu na osnovu člana 236 ZKP-a (osumnjičeni je ispunio naloženu obavezu) nema uslova za prekršajno gonjenje jer je okrivljeni ovu obavezu ispunio da se protiv njega ne bi vodio postupak za radnje koje u sebi sadrže obeležje i krivičnog dela i prekršaja, a suprotno postupanje dovelo bi osumnjičene u pravno nesigurnu situaciju. Stoga bi odluka prekršajnog suda trebalo da bude odbačaj zahteva za pokretanje prekršajnog postupka na osnovu čl.159.st.2.tač.6. Zakona o prekršajima, a ukoliko je prekršajni postupak pokrenut tada bi trebalo isti obustaviti na osnovu čl.216.st.2 Zakona o prekršajima.

Izdvojeno mišljenje, Miroslav Petrović *

Izdvojeno mišljenje, Mirjana Mićić *

Izdvojeno mišljenje, Biljana Gavrilović *

Izdvojeno mišljenje, Milada Katić i Slavica Spahić *


2. PRAVNI STAV

U situaciji kada prvostepeni sud osudi okrivljenog za prekršaj za koji ga je oglasio krivim na zatvorsku kaznu između ostalog i zbog ranije osuđivanosti dužan je da prethodno spisima predmeta združi presude sa klauzulom pravnosnažnosti, bez obzira što u spisima postoji izvod iz prekršajne evidencije, potpisan i overen pečatom.

Izdvojeno mišljenje, Milanka Dimitrijević *


3. PRAVNI STAV

Rešenje o odbačaju zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u izreci ne mora da sadrži činjenični opis prekršaja sadržan u zahtevu, ali mora sadržati dovoljno podataka za označavanje zahteva koji se odbacuje.

* ćirilica