Усвојени правни ставови на Другој седници свих судија Вишег прекршајног суда,
Београд, 07.07.2011. године

1. ПРАВНИ СТАВ

Првостепена пресуда чији је саставни део постало решење о исправци којим нису исправљене само очигледне омашке у именима и бројевима, већ је суштински измењена одлука или разлози одлуке, захваћена је битном повредом одредаба прекршајног поступка из члана 234. став 1. тачка 15. Закона о прекршајима.


2. ПРАВНИ СТАВ

Приликом оцене да ли је закон који је почео да се примењује након извршеног прекршаја блажи за учиниоца потребно је да се посматра пропис у целини у смислу санкција које су запрећене за тај прекршај, у конкретном случају.


3. ПРАВНИ СТАВ

Уколико је након извршења прекршаја ступио на снагу закон који није блажи за учиниоца у одлуци се ова промена закона не констатује, осим када је наведено истакнуто у жалби, у ком случају се даје одговор на жалбени навод.

Издвојено мишљење, Славица Бркић


4. ПРАВНИ СТАВ

Доношењем одлуке којом се малолетнику за извршени прекршај изриче васпитна мера у форми пресуде са чињеничним описом радње извршења учињена је апсолутно битна повреда одредаба прекршајног поступка из члана 234. став 1. тачка 15. Закона о прекршајима.


5. ПРАВНИ СТАВ

Ако је поступак покренут и вођен по захтеву за покретање прекршајног поступка за који је стварно надлежан Прекршајни суд уколико се у току поступка утврди да је у питању прекршај за који је стварно надлежан орган управе одлука ће се донети везано за чињенични опис садржан у захтеву (објективни идентитет).


6. ПРАВНИ СТАВ

У пореским предметима у којима у управном поступку није донето коначно решење прекршајни суд ће прибавити коначно решење пре доношења одлуке по поднетом захтеву за покретање прекршајног поступка уколико је исход управног поступка од значаја за правилно утврђење чињеничног стања.


7. ПРАВНИ СТАВ

Утврђивање и описивање задобијених повреда у тучи у изреци првостепене пресуде, а које чињенични опис из захтева не садржи, представља одлучивање мимо захтева, а тиме и битну повреду одредаба прекршајног поступка из члана 234. став 1. тачка 11. Закона о прекршајима.