Usvojeni pravni stavovi na Drugoj sednici svih sudija Višeg prekršajnog suda,
Beograd, 07.07.2011. godine

1. PRAVNI STAV

Prvostepena presuda čiji je sastavni deo postalo rešenje o ispravci kojim nisu ispravljene samo očigledne omaške u imenima i brojevima, već je suštinski izmenjena odluka ili razlozi odluke, zahvaćena je bitnom povredom odredaba prekršajnog postupka iz člana 234. stav 1. tačka 15. Zakona o prekršajima.


2. PRAVNI STAV

Prilikom ocene da li je zakon koji je počeo da se primenjuje nakon izvršenog prekršaja blaži za učinioca potrebno je da se posmatra propis u celini u smislu sankcija koje su zaprećene za taj prekršaj, u konkretnom slučaju.


3. PRAVNI STAV

Ukoliko je nakon izvršenja prekršaja stupio na snagu zakon koji nije blaži za učinioca u odluci se ova promena zakona ne konstatuje, osim kada je navedeno istaknuto u žalbi, u kom slučaju se daje odgovor na žalbeni navod.

Izdvojeno mišljenje, Slavica Brkić *


4. PRAVNI STAV

Donošenjem odluke kojom se maloletniku za izvršeni prekršaj izriče vaspitna mera u formi presude sa činjeničnim opisom radnje izvršenja učinjena je apsolutno bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz člana 234. stav 1. tačka 15. Zakona o prekršajima.


5. PRAVNI STAV

Ako je postupak pokrenut i vođen po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka za koji je stvarno nadležan Prekršajni sud ukoliko se u toku postupka utvrdi da je u pitanju prekršaj za koji je stvarno nadležan organ uprave odluka će se doneti vezano za činjenični opis sadržan u zahtevu (objektivni identitet).


6. PRAVNI STAV

U poreskim predmetima u kojima u upravnom postupku nije doneto konačno rešenje prekršajni sud će pribaviti konačno rešenje pre donošenja odluke po podnetom zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka ukoliko je ishod upravnog postupka od značaja za pravilno utvrđenje činjeničnog stanja.


7. PRAVNI STAV

Utvrđivanje i opisivanje zadobijenih povreda u tuči u izreci prvostepene presude, a koje činjenični opis iz zahteva ne sadrži, predstavlja odlučivanje mimo zahteva, a time i bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka iz člana 234. stav 1. tačka 11. Zakona o prekršajima.

* ćirilica