Usvojena pravna mišljenja na Drugoj sednici svih sudija Višeg prekršajnog suda,
Beograd, 07.07.2011. godine

1. Pravno mišljenje:

Drvena palica (gde spada i bejzbol palica) i nož (gde spada i kuhinjski nož) mogu biti hladno oružje u smislu člana 2. stav 2. tačka 7. Zakona o oružju i municiji, kao i ostali predmeti, ukoliko se u prvostepenom postupku utvrdi da su bili namenjeni za napad.


2. Pravno mišljenje:

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prvostepena presuda bi trebalo da sadrže u činjeničnom opisu konkretnu tehničku neispravnost koja je utvrđena na vozilu. Kada prvostepeni sud primi zahtev trebalo bi da zatraži dopunu zahteva ukoliko isti ne sadrži u činjeničnom opisu konkretnu tehničku neispravnost, a ukoliko je prekršajni postupak započeo tada bi trebalo pozvati predstavnika podnosioca zahteva da zahtev precizira.


3. Pravno mišljenje:

Presuda se može doneti bez ispitivanja okrivljenog pod sledećim uslovima:

- da je okrivljeni uredno pozvan, a izostanak nije opravdao,
- da je u pozivu radi saslušanja upozoren da će u slučaju nedolaska odluka biti doneta bez njegovog saslušanja,
- da saslušanje okrivljenog nije nužno za utvrđivanje činjenica koje su od važnosti za donošenje zakonite odluke.

Potrebno je da su kumulativno ispunjena sva tri navedena uslova uz napomenu da prekršajna prijava ne može da bude dokaz u prekršajnom postupku jer je ista deo optužnog akta.