Usvojeni pravni stavovi na Četvrtoj sednici svih sudija Višeg prekršajnog suda,
Niš, 23.07.2010. godine

1. PITANJE

Da li je potrebno da se izrekom osuđujuće presude odluči kako će se menjati novčana kazna, da li u kaznu zatvora ili u rad u javnom interesu ?

PRAVNI STAV

Izreka presude mora biti jasna i razumljiva i u pogledu odluke o plaćanju novčane kazne, te se mora jasno opredeliti u koju će se od kazni zameniti novčana kazna ukoliko je okrivljeni ne plati u ostavljenom roku. Sudija u odluci mora opredeliti da li će se vršiti zamena u kaznu zatvora ili rad u javnom interesu.

O b r a z l o ž e nj e

Navođenje u izreci da će se novčana kazna zameniti u kaznu zatvora ili u rad u javnom interesu, ili samo da će se zamena neplaćene novčane kazne vršiti shodno članu 37. stav 1. Zakona o prekršajima, a bez tačnog navođenja u koju od te dve kazne, čini izreku nerazumljivom a samim tim bitnu povredu iz člana 234. stav 1. tačka 15. Zakona o prekršajima.


2. PITANJE

Da li je pored Uprave carina i Ministarstvo unutrašnjih poslova, ovlašćeno da podnosi zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka za carinske prekršaje?

PRAVNI STAV

Ovlašćeni podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz Carinskog zakona je samo Ministarstvo finansija – Uprava carina.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 154. Zakona o prekršajima propisano je da se prekršajni postupak pokreće na osnovu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka ovlašćenog organa ili oštećenog, sem za prekršajne postupke koji se vode pred organom uprave, gde se prekršajni postupak može voditii po službenoj dužnosti. Stav 4. istog člana propisuje koji su to ovlašćeni organi, odnosno da su to organi uprave, ovlašćeni inspektori , javni tužilac i drugi organi i organizacije koji vrše javna ovlašćenja u čiju nadležnost spada neposredno izvršenje ili nadzor nad izvršenjem propisa u kojima su prekršaji predviđeni. Kako član 2. stav 3. Carinskog zakona glasi: „radi obavljanja propisanih radnji carinski organ može vršiti sve kontrolne radnje za obezbeđivanje pravilne primene ovog Zakona i ostalih propisa“, proizilazi da nadzor nad izvršenjem Carinskog zakona vrši carinski organ. Ministarstvo unutrašnjih poslova prijavu ovlašćenog lica koji je prekršaj otkrio podnosi Upravi carine na dalji postupak.


3. PITANJE

Kakvu odluku donosi Viši prekršajni sud u situaciji kada je to po žalbi okrivljenog izjavljenoj na presudu donetu na osnovu člana 294. Zakona o prekršajima već odlučeno (žalba odbijena) a okrivljeni nakon toga izjavi novu žalbu na istu presudu u zakonskom roku?

PRAVNI STAV

U slučaju da je po prvoj žalbi okrivljenog odlučeno u Višem prekršajnom sudu, a okrivljeni u zakonskom roku izjavi drugu žalbu, istu treba odbaciti kao nedozvoljenu.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 87. stav 2. Zakona o prekršajima propisano je da presuda doneta u prekršajnom postupku postaje pravosnažna danom donošenja presude Višeg prekršajnog suda . U slučaju da okrivljeni podnese drugu žalbu, Viši prekršajni sud ne ulazi u osnovanost iste jer je već odlučivao i doneo odluku, a isto tako postoji i pravilo „ne dva puta o istom“. Ovakvom odlukom Višeg prekršajnog suda okrivljeni nije oštećen jer je svoje pravo na žalbu iskoristio izjavljivanjem žalbe o kojoj je već odlučivano.