Усвојени правни ставови на Трећој седници свих судија Вишег прекршајног суда,
Крагујевац, 18.05.2010. године

1. ПИТАЊЕ

Када је прекршајни поступак покренут против правног лица и одговорног лица у правном лицу, уколико се прекршајни поступак обустави против одговорног лица, да ли постоји одговорност правног лица и да ли се доноси одлука о кажњавању правног лица?

ПРАВНИ СТАВ

Правно лице се може казнити и када је прекршајни поступак у односу на тужено одговорно лице из било ког разлога обустављен (или се исто лице ослобађа кривице) под условом да је у току поступка утврђено друго лице чијом је радњом или пропуштањем дужног надзора учињен прекршај, а које је било овлашћено да поступа у име правног лица, те је ове чињенице неопходно навести у разлозима пресуде, јер исте представљају основ прекршајне одговорности окривљеног правног лица.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду одредбе члана 17. став 2. ранијег Закона о прекршајима и одредбу члана 17. став 4. сада важећег Закона о прекршајима којом је предвиђено да је правно лице одговорно за прекршај учињен скривљено предузетом радњом или пропуштањем дужног надзора од стране органа управљања или одговорног лица или скривљеном радњом другог лица које је у време извршења прекршаја било овлашћено да поступа у име правног лица, то је потребно у току прекршајног поступка утврдити идентитет лица чијом је радњом или пропуштањем дужног надзора учињен прекршај, како би се правно лице могло огласити одговорним за учињени прекршај.


2. ПИТАЊЕ

Примена блажег прописа

(НАПОМЕНА: Стављен ван снаге на Другој седници свих судија Прекршајног апелационог суда одржаној дана 27.05.2016. године)

Kада је одлуком прекршајног органа окривљеном за прекршај поред новчане казне изречена и заштитна мера забране управљања моторним возилом, а потом опозвана раније изречена заштитна мера чије је извршење било одложено на период од једне године, тако да је изречена заштитна мера у укупном трајању од шест месеци (за прекршаје према раније важећем Закону о основама безбедности саобраћаја на путевима), решавајући по жалби окривљеног на такву одлуку Виши прекршајни суд не може укинути опозвану заштитну меру налазећи да нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима нe предвиђа опозивање изречене заштитне мере, те да се има применити блажи пропис по окривљеног сходно члану 6. Закона о прекршајима.

О б р а з л о ж е њ е

Код оцене да ли је закон блажи за учиниоца мора се водити рачуна о целини прописа. У конкретном случају према новом Закону о безбедности саобраћаја на путевима није предвиђен опозив раније изречене заштитне мере, али је предвиђено да се поред новчане казне кумулативно изричу казнени поени, као и да се кумулативно изриче заштитна мера, те се не може говорити о блажем пропису по учиниоца.


3. ПИТАЊЕ

Када чињенични опис прекршаја у захтеву за покретање прекршајног поступка садржи више радњи које се окривљеном стављају на терет (нпр. вређање и гурање – односно ударање ), па се у току поступка докаже само једна радња, да ли се у изреци пресуде за другу радњу која није утврђена – доказана окривљени ослобађа кривице за прекршај?

ПРАВНИ СТАВ

Када се окривљени терети за један прекршај учињен са више радњи које заједно чине чињенични опис, а у току поступка се докаже да је окривљени предузео само једну од радњи, у изреци пресуде се окривљени оглашава кривим само за чињенично стање које је утврђено у поступку, док се за део чињеничног описа из захтева који није утврђен не доноси ослобађајућа пресуда, већ у образложењу пресуде дају разлози због којих није оглашен кривим и за друге радње које имају обележје тог истог прекршаја.


4. ПИТАЊЕ

Да ли представља битну повреду прекршајног поступка чињеница да решење о обустави поступка или ослобађајућа пресуда у изреци не садрже чињенични опис прекршаја?

ПРАВНИ СТАВ

Обавезно је уношење чињеничног описа прекршаја у изреци првостепене одлуке, када пресуда о ослобађању од кривице и решење о обустави поступка у изреци не садржи чињенични опис прекршаја, односно објективни идентитет бића прекршаја из захтева, недостатак чињеничног описа прекршаја у изреци представља апсолутно битну повреду поступка због које се првостепена одлука укида и налаже отклањање наведене битне повреде поступка.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 222. став 3. Закона о прекршајима је предвиђено да изрека пресуде садржи: личне податке окривљеног, односно назив и седиште окривљеног правног лица, чињенични опис и правну квалификацију прекршаја и одлуку којом се окривљени оглашава кривим, ослобађа кривице или се поступак обуставља, те уколико изрека пресуде не садржи све потребне елементе долази до битне повреде поступка из члана 234. став 1. тачка 15. Закона о прекршајима.


5. ПИТАЊЕ

Одредбом члана 226. став 1. тачка 36. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима је прописано да ће се за прекршај казнити возач или возач инструктор који одбија да се подвргне испитивању помоћу одговарајућих средстава и апарата или стручном прегледу ради проверавања да ли има алкохола у организму или да ли показује знаке алкохолне поремећености односно да ли се налази под дејством опојних дрога или лекова на којима је означено да се не смеју употребљавати пре и за време вожње. Да ли је окривљени учинио прекршај из члана 226. став 1. тачка 36. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима уколио је неправилно приступио контроли путем алкометра односно није дувао у алкометар на начин на који је упућен од стране овлашћеног службеног лица из којег разлога алкометар није показао присуство алкохола у организму окривљеног?

ПРАВНИ СТАВ

Неправилним коришћењем алкометра приликом испитивања ради проверавања да ли има алкохола у организму окривљени чини прекршај из члана 226. став 1. тачка 36. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 209. у ставу 1. истог Закона је прописано да овлашћено лице може возача или возача инструктора да подвргне испитивању помоћу одговарајућих средстава и апарата (алкометар и др.) или да га одведе на стручни преглед ради проверавања да ли има алкохола у организму или да ли показује знаке алкохолне поремећености односно да ли се налази под дејством опојних дрога или лекова на којима је означено да се не смеју употребљавати пре и за време вожње док је ставом 2. истог члана прописано да је возач или возач инструктор из става 1. овог члана дужан да се подвргне испитивању односно стручном прегледу на који је упућен. Уколико се овлашћено службено лице определило да возача подвргне испитивању помоћу алкометра, возач је дужан да се подвргне таквом испитивању и исто спроведе на прописан начин.


6. ПИТАЊЕ

Када је захтевом за покретање прекршајног поступка окривљеном стављено на терет извршење прекршаја из члана 6. став 1., став 2. или став 3. или члана 12. став 1. Закона о јавном реду и миру, односно нарушавање јавног реда и мира радњама наведеним у овим одредбама а у случајевима када је субјект вређања, злостављања, претње или напада службено лице , да ли је у питању прекршај или кривично делo?

ПРАВНИ СТАВ

(НАПОМЕНА: Стављен ван снаге на Другој седници свих судија Прекршајног апелационог суда одржаној дана 27.05.2016. године)

Када је нарушавање јавног реда и мира извршено радњама усмереним према овлашћеном службеном лицу које у непосредном одржавању јавног реда и мира предузима мере и врши службене радње у оквиру својих овлашћења или је нарушавање јавног реда и мира наступило поводом вршења службене радње овлашћеног службеног лица, односно као њена последица, у питању је кривично дело из члана 23. Закона о јавном реду и миру.


7. ПИТАЊЕ

У случају решавања по жалби на решење првостепеног органа за прекршаје којим је обустављен прекршајни поступак на основу члана 234. став 1. тачка 8. ранијег Закона о прекршајима Републике Србије, због наступања апсолутне застарелости за вођење прекршајног поступка, да ли се жалба одбија као неоснована и потврђује првостепено решење или се одбацује као недозвољена, применом одредбе члана 240. важећег Закона о прекршајима, јер је поднета након наступања апсолутне застарелости прекршајног гоњења, што исту чини недозвољеном?

ПРАВНИ СТАВ

(НАПОМЕНА: Стављен ван снаге на Другој седници свих судија Прекршајног апелационог суда одржаној дана 27.05.2016. године)

Решавајући по жалби на решење првостепеног органа за прекршаје којим је обустављен прекршајни поступак на основу члана 234. став 1. тачка 8. раније важећег Закона прекршајима Републике Србије, због наступања апсолутне застарелости за вођење прекршајног поступка, Виши прекршајни суд ће пресудом жалбу одбити као неосновану и потврдити првостепено решење.

О б р а з л о ж е њ е

Првостепени орган је правилно применио одредбе Закона о прекршајима које се односе на застарелост, а у овом случају Виши прекршајни суд не одлучује о постојању прекршаја, односно кривици окривљеног против којег је поднет захтев за покретање прекршајног поступка, већ цени основаност решења којим је утврђено да је застарелост већ наступилa.


8. ПИТАЊЕ

Уколико је приликом изрицања казне за прекршај из тачке 27., 28., 29. и 37. став 1. члана 226. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима утврђено да је у току последње две године окривљени био кажњен правоснажном одлуком за прекршаје предвиђене у наведеним тачкама и кажњен је казном затвора, да ли постоји правни основ за преиначење овакве одлуке, због протека рока од 2 године до дана доношења пресуде Вишег прекршајног суда по жалби?

ПРАВНИ СТАВ

(НАПОМЕНА: Стављен ван снаге на Другој седници свих судија Прекршајног апелационог суда одржаној дана 27.05.2016. године)

У случају примене одредбе члана 226. став 4. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима, нема правног основа за доношење пресуде којом се преиначује изречена казна затвора у новчану казну, из разлога што је од дана правоснажности решења које је било основ првостепеном органу за примену одредбе става 4. члана 226. наведеног Закона, протекао рок дужи од две године до дана одлучивања по жалби у Вишем прекршајном суду.

О б р а з л о ж е њ е

Виши прекршајни суд као другостепени треба да оцени да ли је у време изрицања казне правилно примењен пропис, односно да ли је казна затвора изречена правилном применом члана 226. став 4. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима, а не да поново изриче казну.

Фотографије