Usvojeni pravni stavovi na Trećoj sednici svih sudija Višeg prekršajnog suda,
Kragujevac, 18.05.2010. godine

1. PITANJE

Kada je prekršajni postupak pokrenut protiv pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, ukoliko se prekršajni postupak obustavi protiv odgovornog lica, da li postoji odgovornost pravnog lica i da li se donosi odluka o kažnjavanju pravnog lica?

PRAVNI STAV

Pravno lice se može kazniti i kada je prekršajni postupak u odnosu na tuženo odgovorno lice iz bilo kog razloga obustavljen (ili se isto lice oslobađa krivice) pod uslovom da je u toku postupka utvrđeno drugo lice čijom je radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora učinjen prekršaj, a koje je bilo ovlašćeno da postupa u ime pravnog lica, te je ove činjenice neophodno navesti u razlozima presude, jer iste predstavljaju osnov prekršajne odgovornosti okrivljenog pravnog lica.

O b r a z l o ž e nj e

Imajući u vidu odredbe člana 17. stav 2. ranijeg Zakona o prekršajima i odredbu člana 17. stav 4. sada važećeg Zakona o prekršajima kojom je predviđeno da je pravno lice odgovorno za prekršaj učinjen skrivljeno preduzetom radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora od strane organa upravljanja ili odgovornog lica ili skrivljenom radnjom drugog lica koje je u vreme izvršenja prekršaja bilo ovlašćeno da postupa u ime pravnog lica, to je potrebno u toku prekršajnog postupka utvrditi identitet lica čijom je radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora učinjen prekršaj, kako bi se pravno lice moglo oglasiti odgovornim za učinjeni prekršaj.


2. PITANJE

Kada činjenični opis prekršaja u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka sadrži više radnji koje se okrivljenom stavljaju na teret (npr. vređanje i guranje – odnosno udaranje ), pa se u toku postupka dokaže samo jedna radnja, da li se u izreci presude za drugu radnju koja nije utvrđena – dokazana okrivljeni oslobađa krivice za prekršaj?

PRAVNI STAV

Kada se okrivljeni tereti za jedan prekršaj učinjen sa više radnji koje zajedno čine činjenični opis, a u toku postupka se dokaže da je okrivljeni preduzeo samo jednu od radnji, u izreci presude se okrivljeni oglašava krivim samo za činjenično stanje koje je utvrđeno u postupku, dok se za deo činjeničnog opisa iz zahteva koji nije utvrđen ne donosi oslobađajuća presuda, već u obrazloženju presude daju razlozi zbog kojih nije oglašen krivim i za druge radnje koje imaju obeležje tog istog prekršaja.


3. PITANJE

Da li predstavlja bitnu povredu prekršajnog postupka činjenica da rešenje o obustavi postupka ili oslobađajuća presuda u izreci ne sadrže činjenični opis prekršaja?

PRAVNI STAV

Obavezno je unošenje činjeničnog opisa prekršaja u izreci prvostepene odluke, kada presuda o oslobađanju od krivice i rešenje o obustavi postupka u izreci ne sadrži činjenični opis prekršaja, odnosno objektivni identitet bića prekršaja iz zahteva, nedostatak činjeničnog opisa prekršaja u izreci predstavlja apsolutno bitnu povredu postupka zbog koje se prvostepena odluka ukida i nalaže otklanjanje navedene bitne povrede postupka.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 222. stav 3. Zakona o prekršajima je predviđeno da izreka presude sadrži: lične podatke okrivljenog, odnosno naziv i sedište okrivljenog pravnog lica, činjenični opis i pravnu kvalifikaciju prekršaja i odluku kojom se okrivljeni oglašava krivim, oslobađa krivice ili se postupak obustavlja, te ukoliko izreka presude ne sadrži sve potrebne elemente dolazi do bitne povrede postupka iz člana 234. stav 1. tačka 15. Zakona o prekršajima.


4. PITANJE

Odredbom člana 226. stav 1. tačka 36. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima je propisano da će se za prekršaj kazniti vozač ili vozač instruktor koji odbija da se podvrgne ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata ili stručnom pregledu radi proveravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znake alkoholne poremećenosti odnosno da li se nalazi pod dejstvom opojnih droga ili lekova na kojima je označeno da se ne smeju upotrebljavati pre i za vreme vožnje. Da li je okrivljeni učinio prekršaj iz člana 226. stav 1. tačka 36. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima ukolio je nepravilno pristupio kontroli putem alkometra odnosno nije duvao u alkometar na način na koji je upućen od strane ovlašćenog službenog lica iz kojeg razloga alkometar nije pokazao prisustvo alkohola u organizmu okrivljenog?

PRAVNI STAV

Nepravilnim korišćenjem alkometra prilikom ispitivanja radi proveravanja da li ima alkohola u organizmu okrivljeni čini prekršaj iz člana 226. stav 1. tačka 36. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 209. u stavu 1. istog Zakona je propisano da ovlašćeno lice može vozača ili vozača instruktora da podvrgne ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata (alkometar i dr.) ili da ga odvede na stručni pregled radi proveravanja da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znake alkoholne poremećenosti odnosno da li se nalazi pod dejstvom opojnih droga ili lekova na kojima je označeno da se ne smeju upotrebljavati pre i za vreme vožnje dok je stavom 2. istog člana propisano da je vozač ili vozač instruktor iz stava 1. ovog člana dužan da se podvrgne ispitivanju odnosno stručnom pregledu na koji je upućen. Ukoliko se ovlašćeno službeno lice opredelilo da vozača podvrgne ispitivanju pomoću alkometra, vozač je dužan da se podvrgne takvom ispitivanju i isto sprovede na propisan način.


Fotografije