Усвојени правни ставови на Другој седници свих судија Вишег прекршајног суда,
Београд, 22.03.2010. године

1. ПРАВНИ СТАВ

(НАПОМЕНА: Стављен ван снаге на Другој седници свих судија Прекршајног апелационог суда одржаној дана 27.05.2016. године)

Виши прекршајни суд ће доносити одлуку у облику ПРЕСУДЕ код одлучивања по жалбама на одлуке прекршајног суда, о одбачају захтева за покретање прекршајног поступка и код одбачаја жалбе од стране прекршајног суда( чл.238. Закона о прекршајима). Такође ће пресудом одлучивати Виши прекршајни суд у случају молбе за повраћај у пређашње стање, када првостепени суд решењем не дозволи повраћај, те ће другостерени суд када уважава жалбу на ово решење (дозвољава повраћај у пређашње стање) и истовремено одлучује по жалби то решавати ПРЕСУДОМ. Опомена се окривљеном изриче ПРЕСУДОМ. Пресуда се доноси у осталим случајевима сходно члановима 242. до 244. ЗОП-а.
Виши прекршајни суд одлучује РЕШЕЊЕМ: када одбацује жалбу на првостепену одлуку из разлога прописаних чл.240. ЗОП-а, као и када се првостепена одлука преиначује из разлога прописаних чл.216. ЗОП-а; по жалби на одлуку о замени новчане казне у казну затвора; када потврђује првостепено решење којим није дозвољен повраћај у пређашње стање.


2. ПРАВНИ СТАВ

Уз примену чл..53а ст.1. Закона о превозу у друмском саобраћају изрећи ће се заштитна мера одузимања возила, те одузети возило од учиниоца прекршаја и у случају када то лице није власник возила, имајући у виду да је заштитна мера одузимања предмета прописана ст.2 чл.53. Закона о превозу у друмском саобраћају као обавезна, а у складу са одредбом чл.48. ст.5. ЗОП-а, с тим да судија који води првостепени поступак утврђује власништво над возилом које ће бити одузето као предмет извршења прекршаја имајући у виду да је одредбом чл.219. ст.3. ЗОП-а прописано да се у изреци пресуде када се истом изриче заштитна мера одузимања предмета, а с обзиром на одредбу чл.296. ст.6. истог Закона којом је прописано да ако продати предмети нису својина учиниоца прекршаја, новчани износ се предаје лицу чија су својина ти предмети.


3. ПРАВНИ СТАВ

Уколико се прекршај врши нечињењем, а постоји обавеза на чињење у тачно одређеном року, застарелост почиње да тече првог наредног дана по истеку рока за испуњење обавезе.
У случају када чињење није везано за прописани рок, односно када постоји стална обавеза на чињење, даном откривања прекршаја, (који је и време извршења прекршаја) почиње да тече рок застарелости прекршајног гоњења.


4. ПРАВНИ СТАВ

Јавно предузеће „Путеви Србије“ са седиштем у Београду као управљач јавног пута и корисник рибарског подручја овлашћени су за подношење захтева за покретање прекршајног поступка као оштећени, с тим што у захтеву за покретање прекршајног поступка морају назначити својство оштећеног и навести причињену штету.


5. ПРАВНИ СТАВ

(НАПОМЕНА: Стављен ван снаге на Другој седници свих судија Прекршајног апелационог суда одржаној дана 27.05.2016. године)

Како је одредбом чл.226. ст.4. ЗООБС-а на путевима прописано да уколико се приликом изрицања казни за прекршај из тачке 27.,28.,29. и 37. ст.1. овог члана утврди да је возач моторног возила у току последње две године био кажњен правноснажном одлуком за прекршај предвиђен било којом од тачака наведених у ст.4. чл.226. ЗООБС-а на путевима, казниће се казном затвора у трајању од 15 до 60 дана.


6. ПРАВНИ СТАВ

(НАПОМЕНА: Стављен ван снаге на Другој седници свих судија Прекршајног апелационог суда одржаној дана 27.05.2016. године)

На окривљеног који у прекршајном поступку буде ослобођен кривице аналогно ће се применити одредба чл.131. ст.2. Закона о прекршајима (трошкове поступка за прекршај за који је поступак обустављен сноси суд, односно орган управе који је поступак водио).