Програм рада Одељења судске праксе за период од 2021-2025 године

I

1. Писмено израђене одлуке Прекршајног апелационог суда са списима вођеног првостепеног прекршајног поступка достављају се Одељењу судске праксе у седишту Суда, сем одлука у којима прети застарелост вођења прекршајног поступка до 30 дана и одлука донетих на основу члана 308. Закона о прекршајима које ће се предгледати у оном делу Одељења судске праксе коме предмет припада.
2. Одељење судске праксе је овлашћено да, приликом прегледа предмета води рачуна искључиво о томе да се поступање у истим или сличним предметима уједначи, да се у том циљу заузимају правна схватања, као и да се ревидирају већ заузета правна схватања.
3. У односу на поједина питања која се тичу уједначеног поступања судија у суду на захтев Одељења судске праксе ће се одредити гласање на седницама седишта, односно одељења Суда. Уколико се на појединачним седницама одељења, односно седишта и то простом већином гласова оцени да заузимање правног схватања на седници свих судија није потребно већински одговор који представља збир свих гласова судија Суда ће се сматрати обавезујућим мишљењем по коме ће се убудуће поступати. Уколико судије једног дела (седишта или одељења) Суда сматрају да о постављеном питању треба да се заузме правно схватање исто ће бити стављено на дневни ред следеће седнице свих судија.
4. Заузета правна схватања ће, на основу налога председника Одељења судске праксе, бити објављена на web страници суда.

II

Судије Одељења судске праксе дужне су да:
1. организују прегледање свих предмета који су достављени у Одељење судске праксе;
2. обезбеде да се предмети прегледају до следеће седнице Одељења;
3. ако Одељење судске праксе сматра да је веће одступило од праксе Суда врате предмет већу са писаном образложеном примедбом у року од 7 дана од дана пријема предмета у Одељење судске праксе;
4. уколико Одељење судске праксе утврди да о истом правном питању постоји другачија одлука која је изашла из суда задрже предмет док се о спорном питању не изјасне судије Суда на седницама седишта и одељења, водећи рачуна при томе о роковима застарелости прекршајног гоњења;
5. спорна питања која се у другостепеном поступку појаве доставе у све делове Суда (седиште и одељења) ради давања мишљења свих судија и гласање по истима;
6. питања која су постављена од стране првостепених прекршајних судова доставе у све делове суда ради давања одговора, о чему се гласа на седницама седишта, односно одељења Суда;
7. организују да одговори на питања из претходне тачке Програма која су од значаја за уједначавање судске праксе буду објављена на web страници суда;
8. припремају спорна питања за седницу свих судија, формирају предлог правног схватања и исти образложе.

III

Судијски помоћници Одељења судске праксе дужни су да:
1. савесно прегледају предмете и када примете одступање од праксе суда, односно од заузетих правних схватања или обавезујућих мишљења, на то укажу судији судске праксе из свог дела суда;
2. ставе своје иницијале на предмет који су прегледали;
3. воде регистар одлука Европског суда за људска права, Уставног суда и Врховног касационог суда;
4. воде регистар правних схватања суда, као и остале регистре који су предвиђени судским пословником.

Програм рада Одељења судске праксе за период од 2016-2020 године

1. Писмено израђене одлуке Прекршајног апелационог суда са списима вођеног првостепеног прекршајног поступка достављају се Одељењу судске праксе у седиште Суда, сем одлука у којима прети застарелост вођења прекршајног поступка до 30 дана и одлука донетих на основу члана 308. Закона о прекршајима.
2. Одељење судске праксе је овлашћено да, приликом прегледања предмета, води рачуна искључиво о томе да се поступање у истим или сличним предметима уједначи, да се у том циљу заузимају правна схватања, као и да се ревидирају већ заузета правна схватања.
3. У односу на поједина питања која се тичу уједначеног поступања свих судија, на захтев Одељења судске праксе ће се одредити гласање на седницама седишта, односно одељења Суда. Уколико се на појединачним седницама одељења, односно седишта и то простом већином гласова, оцени да заузимање правног схватања на седници свих судија није потребно, већински одговор који представља збир свих гласова судија Суда ће се сматрати обавезујућим мишљењем по коме ће се убудуће поступати. Уколико судије једног дела (седишта или одељења) Суда сматрају да о постављеном питању треба да се заузме правно схватање, исто ће бити стављено на дневни ред следеће седнице свих судија.
4. Заузета правна схватања ће, на основу налога председника Одељења судске праксе, бити објављени на web страници Суда.

II

Судије Одељења судске праксе дужне су да:
1. Организују прегледање свих предмета који су достављени у Одељење судске праксе;
2. Обезбеде да се предмети прегледају до следеће седнице Одељења;
3. Ако одељење судске праксе сматра да је веће одступило од праксе Суда и да треба уједначити судску праксу због постојања различитих одлука, врате предмет већу са писаном образложеном примедбом и супротном одлуком, у року од седам дана од дана пријема предмета у Одељење судске праксе.
4. Спорна питања која се у другостепеном поступку појаве, доставе у све делове Суда (седиште и одељења) ради давања мишљења свих судија и гласања по истима;
5. Питања која су постављена од стране првостепених прекршајних судова доставе у све делове Суда ради давања одговора, о чему се гласа на седницама седишта, односно одељења Суда;
6. Организују да одговори на питања из тачке 5 Програма која су од значаја за уједначавање судске праксе буду објављена на web страници Суда.
7. Припремају спорна питања за седницу свих судија Суда, формирају Предлог правног схватања и образложења.

III

Судијски помоћници Одељења судске праксе дужни су да:
1. Савесно прегледају предмете и када примете одступање од праксе Суда, прибаве одлуку из које произилази дотадашња пракса;
2. Консултују се о томе са судијом судске праксе из свог дела Суда;
3. Ставе своје иницијале на предмет који су прегледали;
4. Воде регистар одлука Европског суда за људска права, Уставног суда и Врховног касационог суда;
5. Воде регистар правних схватања Суда, као и остале регистре који су предвиђени Судским пословником.

Судије Одељења судске праксе Прекршајног апелационог суда су донеле Програм рада на Другој седници свих судија Прекршајног апелационог суда.


Програм рада Одељења судске праксе за период од 2010-2015 године

Овај програм се доноси ради устројавања Одељења судске праксе. Ранија организација органа за прекршаје подразумевала је правну разуђеност која је резултирала чињеницом да није постојала јединствена организација на републичком нивоу. Тако је запажено да су различита већа доносила различите одлуке, што се са становишта међународних стандарда, али и са становишта нашег Устава не може бранити. Грађани имају право на једнак положај пред државним органима, а посебно пред судовима, те се и овим програмом наглашава изузетан значај судске праксе која по свом основном концепту обезбеђује грађанима Републике Србије, као и другим лицима која су процесуирана пред прекршајним судовима да имају једнак третман у погледу примене прописа.

Реализација овог програма подразумева неколико фаза с обзиром на чињеницу да се овакво одељење први пут конституише у судовима за прекршаје, да је усвојен потпуно нов орган на републичком нивоу - Прекршајни апелациони суд.

Одељење судске праксе бавиће се пословима праћења међународних извора права (Међународне конвенције које су везане за материју којом се баве прекршајни судови, одлуке међународног суда за људска права које се односе на материју из надлежности судова за прекршаје, правни стандарди, право на суђење у разумном року и сл.).

Након завршетка послова везаних за кадровско устројавање, уноса потребних  података и других услова потребних за рад комплетног одељења судске праксе, почеће обављање и послова прегледања карактеристичних одлука  судских већа. Том приликом судије ће бити обавештаване о уоченим неправилностима у примени прописа. Судска пракса припрема предлоге за заузимање начелних ставова поводом одређених спорних питања о различитој примени прописа или поводом примене нових прописа, обавештава судска већа  као и првостепене судове о зауетим правним ставовима и одлукама Уставног суда Србије, Врховног касационог суда, међународног суда за људска права, те других релевантних државних  и међународних органа и организација поводом одређених правних питања; обавештава већа и прекршајне судове о правним ставовима који су заузети. У надлежности одељења судске праксе је и достављање иницијалних предлога већима и првостепеним судовима око измена и допуна одређених прописа или правног нормирања одређених области.

Одељење судске праксе сачиниће у року од шест месеци и програм стручног усавршавања. Програм ће подразумевати следеће области: програм обавезног стручног усавршавања који ће бити усаглашен са програмом усавршавања и праћења рада који ће донети Врховни касациони суд и правосудни савет, програм специјализованог усавршавања за одређене правне области, спорна питања, (малолетничка деликвенција, насиље у породици, јавни ред и мир, саобраћај, инспекцијски предмети и сл.).

Посебан програм донеће се за приправнике и стручне сараднике као и програм за обуку запослених.

Одељење судске праксе покушаће у догледном периоду да оствари и ниво међународне сарадње која би подразумевала праћење судске праксе у другим државама. Пре свега за примену прописа било би занимљиво пратити стање судске праксе у земљама из нашег региона с обзиром на ранији јединствени нормативни систем. Такође би било занимљиво пратити и искуства правосудних органа у другим европским земљама са сличном надлежношћу у погледу њиховог решавања одређених спорних питања (насиље на спортским приредбама, забрана пушења у затвореном простору, насиље у породици и сл.).

Одељење судске праксе конституисаће и библиотеку Прекршајног апелационог суда. Ова библиотека садржаће пре свега законске прописе и литературу из надлежности судова за прекршаје, али и друге библиографске јединице које су од интереса за рад и опште образовање судија за прекршаје али и свих других запослених (уџбеници, коментари закона, приручници и сл.). Библиотека може бити под одређеним условима доступна и другим носиоцима правосудних функција, младим правницима или студентима правних или њима сродних факултета.