Program rada Odeljenja sudske prakse za period od 2021-2025 godine

I

1. Pismeno izrađene odluke Prekršajnog apelacionog suda sa spisima vođenog prvostepenog prekršajnog postupka dostavljaju se Odeljenju sudske prakse u sedištu Suda, sem odluka u kojima preti zastarelost vođenja prekršajnog postupka do 30 dana i odluka donetih na osnovu člana 308. Zakona o prekršajima koje će se predgledati u onom delu Odeljenja sudske prakse kome predmet pripada.
2. Odeljenje sudske prakse je ovlašćeno da, prilikom pregleda predmeta vodi računa isključivo o tome da se postupanje u istim ili sličnim predmetima ujednači, da se u tom cilju zauzimaju pravna shvatanja, kao i da se revidiraju već zauzeta pravna shvatanja.
3. U odnosu na pojedina pitanja koja se tiču ujednačenog postupanja sudija u sudu na zahtev Odeljenja sudske prakse će se odrediti glasanje na sednicama sedišta, odnosno odeljenja Suda. Ukoliko se na pojedinačnim sednicama odeljenja, odnosno sedišta i to prostom većinom glasova oceni da zauzimanje pravnog shvatanja na sednici svih sudija nije potrebno većinski odgovor koji predstavlja zbir svih glasova sudija Suda će se smatrati obavezujućim mišljenjem po kome će se ubuduće postupati. Ukoliko sudije jednog dela (sedišta ili odeljenja) Suda smatraju da o postavljenom pitanju treba da se zauzme pravno shvatanje isto će biti stavljeno na dnevni red sledeće sednice svih sudija.
4. Zauzeta pravna shvatanja će, na osnovu naloga predsednika Odeljenja sudske prakse, biti objavljena na web stranici suda.

II

Sudije Odeljenja sudske prakse dužne su da:
1. organizuju pregledanje svih predmeta koji su dostavljeni u Odeljenje sudske prakse;
2. obezbede da se predmeti pregledaju do sledeće sednice Odeljenja;
3. ako Odeljenje sudske prakse smatra da je veće odstupilo od prakse Suda vrate predmet veću sa pisanom obrazloženom primedbom u roku od 7 dana od dana prijema predmeta u Odeljenje sudske prakse;
4. ukoliko Odeljenje sudske prakse utvrdi da o istom pravnom pitanju postoji drugačija odluka koja je izašla iz suda zadrže predmet dok se o spornom pitanju ne izjasne sudije Suda na sednicama sedišta i odeljenja, vodeći računa pri tome o rokovima zastarelosti prekršajnog gonjenja;
5. sporna pitanja koja se u drugostepenom postupku pojave dostave u sve delove Suda (sedište i odeljenja) radi davanja mišljenja svih sudija i glasanje po istima;
6. pitanja koja su postavljena od strane prvostepenih prekršajnih sudova dostave u sve delove suda radi davanja odgovora, o čemu se glasa na sednicama sedišta, odnosno odeljenja Suda;
7. organizuju da odgovori na pitanja iz prethodne tačke Programa koja su od značaja za ujednačavanje sudske prakse budu objavljena na web stranici suda;
8. pripremaju sporna pitanja za sednicu svih sudija, formiraju predlog pravnog shvatanja i isti obrazlože.

III

Sudijski pomoćnici Odeljenja sudske prakse dužni su da:
1. savesno pregledaju predmete i kada primete odstupanje od prakse suda, odnosno od zauzetih pravnih shvatanja ili obavezujućih mišljenja, na to ukažu sudiji sudske prakse iz svog dela suda;
2. stave svoje inicijale na predmet koji su pregledali;
3. vode registar odluka Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda;
4. vode registar pravnih shvatanja suda, kao i ostale registre koji su predviđeni sudskim poslovnikom.

Program rada Odeljenja sudske prakse za period od 2016-2020 godine

1. Pismeno izrađene odluke Prekršajnog apelacionog suda sa spisima vođenog prvostepenog prekršajnog postupka dostavljaju se Odeljenju sudske prakse u sedište Suda, sem odluka u kojima preti zastarelost vođenja prekršajnog postupka do 30 dana i odluka donetih na osnovu člana 308. Zakona o prekršajima.
2. Odeljenje sudske prakse je ovlašćeno da, prilikom pregledanja predmeta, vodi računa isključivo o tome da se postupanje u istim ili sličnim predmetima ujednači, da se u tom cilju zauzimaju pravna shvatanja, kao i da se revidiraju već zauzeta pravna shvatanja.
3. U odnosu na pojedina pitanja koja se tiču ujednačenog postupanja svih sudija, na zahtev Odeljenja sudske prakse će se odrediti glasanje na sednicama sedišta, odnosno odeljenja Suda. Ukoliko se na pojedinačnim sednicama odeljenja, odnosno sedišta i to prostom većinom glasova, oceni da zauzimanje pravnog shvatanja na sednici svih sudija nije potrebno, većinski odgovor koji predstavlja zbir svih glasova sudija Suda će se smatrati obavezujućim mišljenjem po kome će se ubuduće postupati. Ukoliko sudije jednog dela (sedišta ili odeljenja) Suda smatraju da o postavljenom pitanju treba da se zauzme pravno shvatanje, isto će biti stavljeno na dnevni red sledeće sednice svih sudija.
4. Zauzeta pravna shvatanja će, na osnovu naloga predsednika Odeljenja sudske prakse, biti objavljeni na web stranici Suda.

II

Sudije Odeljenja sudske prakse dužne su da:
1. Organizuju pregledanje svih predmeta koji su dostavljeni u Odeljenje sudske prakse;
2. Obezbede da se predmeti pregledaju do sledeće sednice Odeljenja;
3. Ako odeljenje sudske prakse smatra da je veće odstupilo od prakse Suda i da treba ujednačiti sudsku praksu zbog postojanja različitih odluka, vrate predmet veću sa pisanom obrazloženom primedbom i suprotnom odlukom, u roku od sedam dana od dana prijema predmeta u Odeljenje sudske prakse.
4. Sporna pitanja koja se u drugostepenom postupku pojave, dostave u sve delove Suda (sedište i odeljenja) radi davanja mišljenja svih sudija i glasanja po istima;
5. Pitanja koja su postavljena od strane prvostepenih prekršajnih sudova dostave u sve delove Suda radi davanja odgovora, o čemu se glasa na sednicama sedišta, odnosno odeljenja Suda;
6. Organizuju da odgovori na pitanja iz tačke 5 Programa koja su od značaja za ujednačavanje sudske prakse budu objavljena na web stranici Suda.
7. Pripremaju sporna pitanja za sednicu svih sudija Suda, formiraju Predlog pravnog shvatanja i obrazloženja.

III

Sudijski pomoćnici Odeljenja sudske prakse dužni su da:
1. Savesno pregledaju predmete i kada primete odstupanje od prakse Suda, pribave odluku iz koje proizilazi dotadašnja praksa;
2. Konsultuju se o tome sa sudijom sudske prakse iz svog dela Suda;
3. Stave svoje inicijale na predmet koji su pregledali;
4. Vode registar odluka Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda;
5. Vode registar pravnih shvatanja Suda, kao i ostale registre koji su predviđeni Sudskim poslovnikom.

Sudije Odeljenja sudske prakse Prekršajnog apelacionog suda su donele Program rada na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda.


Program rada Odeljenja sudske prakse za period od 2010-2015 godine

Ovaj program se donosi radi ustrojavanja Odeljenja sudske prakse. Ranija organizacija organa za prekršaje podrazumevala je pravnu razuđenost koja je rezultirala činjenicom da nije postojala jedinstvena organizacija na republičkom nivou. Tako je zapaženo da su različita veća donosila različite odluke, što se sa stanovišta međunarodnih standarda, ali i sa stanovišta našeg Ustava ne može braniti. Građani imaju pravo na jednak položaj pred državnim organima, a posebno pred sudovima, te se i ovim programom naglašava izuzetan značaj sudske prakse koja po svom osnovnom konceptu obezbeđuje građanima Republike Srbije, kao i drugim licima koja su procesuirana pred prekršajnim sudovima da imaju jednak tretman u pogledu primene propisa.

Realizacija ovog programa podrazumeva nekoliko faza s obzirom na činjenicu da se ovakvo odeljenje prvi put konstituiše u sudovima za prekršaje, da je usvojen potpuno nov organ na republičkom nivou - Prekršajni apelacioni sud.

Odeljenje sudske prakse baviće se poslovima praćenja međunarodnih izvora prava (Međunarodne konvencije koje su vezane za materiju kojom se bave prekršajni sudovi, odluke međunarodnog suda za ljudska prava koje se odnose na materiju iz nadležnosti sudova za prekršaje, pravni standardi, pravo na suđenje u razumnom roku i sl.).

Nakon završetka poslova vezanih za kadrovsko ustrojavanje, unosa potrebnih podataka i drugih uslova potrebnih za rad kompletnog odeljenja sudske prakse, počeće obavljanje i poslova pregledanja karakterističnih odluka sudskih veća. Tom prilikom sudije će biti obaveštavane o uočenim nepravilnostima u primeni propisa. Sudska praksa priprema predloge za zauzimanje načelnih stavova povodom određenih spornih pitanja o različitoj primeni propisa ili povodom primene novih propisa, obaveštava sudska veća kao i prvostepene sudove o zauetim pravnim stavovima i odlukama Ustavnog suda Srbije, Vrhovnog kasacionog suda, međunarodnog suda za ljudska prava, te drugih relevantnih državnih i međunarodnih organa i organizacija povodom određenih pravnih pitanja; obaveštava veća i prekršajne sudove o pravnim stavovima koji su zauzeti. U nadležnosti odeljenja sudske prakse je i dostavljanje inicijalnih predloga većima i prvostepenim sudovima oko izmena i dopuna određenih propisa ili pravnog normiranja određenih oblasti.

Odeljenje sudske prakse sačiniće u roku od šest meseci i program stručnog usavršavanja. Program će podrazumevati sledeće oblasti: program obaveznog stručnog usavršavanja koji će biti usaglašen sa programom usavršavanja i praćenja rada koji će doneti Vrhovni kasacioni sud i pravosudni savet, program specijalizovanog usavršavanja za određene pravne oblasti, sporna pitanja, (maloletnička delikvencija, nasilje u porodici, javni red i mir, saobraćaj, inspekcijski predmeti i sl.).

Poseban program doneće se za pripravnike i stručne saradnike kao i program za obuku zaposlenih.

Odeljenje sudske prakse pokušaće u doglednom periodu da ostvari i nivo međunarodne saradnje koja bi podrazumevala praćenje sudske prakse u drugim državama. Pre svega za primenu propisa bilo bi zanimljivo pratiti stanje sudske prakse u zemljama iz našeg regiona s obzirom na raniji jedinstveni normativni sistem. Takođe bi bilo zanimljivo pratiti i iskustva pravosudnih organa u drugim evropskim zemljama sa sličnom nadležnošću u pogledu njihovog rešavanja određenih spornih pitanja (nasilje na sportskim priredbama, zabrana pušenja u zatvorenom prostoru, nasilje u porodici i sl.).

Odeljenje sudske prakse konstituisaće i biblioteku Prekršajnog apelacionog suda. Ova biblioteka sadržaće pre svega zakonske propise i literaturu iz nadležnosti sudova za prekršaje, ali i druge bibliografske jedinice koje su od interesa za rad i opšte obrazovanje sudija za prekršaje ali i svih drugih zaposlenih (udžbenici, komentari zakona, priručnici i sl.). Biblioteka može biti pod određenim uslovima dostupna i drugim nosiocima pravosudnih funkcija, mladim pravnicima ili studentima pravnih ili njima srodnih fakulteta.