Правни ставови по областима, ЗОП, завршне одредбе


ПРАВНИ СТАВ

Предмети у којима су прекршајни поступци започети пре 01.03.2014. године као дана почетка примене "новог" Закона о прекршајима ("Сл.гласник РС" бр. 65/2013) окончаће се по одредбама "старог" Закона о прекршајима ("Сл.гласник РС" бр.101/05...111/09).
Стога у предметима где су прекршајни поступци започети пре почетка примене новог Закона, а примењене одредбе тог Закона, учињена је битна повреда одредаба прекршајног поступка из чл. 234. ст. 1. т. 15. Закона о прекршајима, јер нису дати разлози за такву примену.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 340. ст. 1. Закона о прекршајима ("Сл.гласник РС" бр. 65/2013) је прописано: "прекршајни поступци започети до дана почетка примене овог Закона окончаће се по одредбама Закона о прекршајима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 116/08 и 111/09)", из чега произилази да ће се у предметима где су поступци покренути пре 01.03.2014. године поступак водити и одлука доносити по "старом" Закону о прекршајима сем у случају примене блажег прописа сходно чл. 6. ст. 2. истог Закона.
Поступање супротно напред наведеном чини битну повреду одредаба прекршјног поступка из чл. 234. ст. 1 т. 15. Закона о прекршајима, јер за примену "новог" Закона о прекршајима на "старе" предмете у образложењима одлука нема разлога о одлучним чињеницама, нити се могу дати ваљани разлози јер је такво поступање супротно чл. 340. ст. 1. "новог" Закона о прекршајима. (Трећа седница свих судија Прекршајног апелационог суда, Београд, 18.07.2014. године)