Pravni stavovi/shvatanja po oblastima, ZOP, završne odredbe


PRAVNI STAV

Predmeti u kojima su prekršajni postupci započeti pre 01.03.2014. godine kao dana početka primene "novog" Zakona o prekršajima ("Sl.glasnik RS" br. 65/2013) okončaće se po odredbama "starog" Zakona o prekršajima ("Sl.glasnik RS" br.101/05...111/09).
Stoga u predmetima gde su prekršajni postupci započeti pre početka primene novog Zakona, a primenjene odredbe tog Zakona, učinjena je bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz čl. 234. st. 1. t. 15. Zakona o prekršajima, jer nisu dati razlozi za takvu primenu.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 340. st. 1. Zakona o prekršajima ("Sl.glasnik RS" br. 65/2013) je propisano: "prekršajni postupci započeti do dana početka primene ovog Zakona okončaće se po odredbama Zakona o prekršajima ("Sl.glasnik RS" br.101/05, 116/08 i 111/09)", iz čega proizilazi da će se u predmetima gde su postupci pokrenuti pre 01.03.2014. godine postupak voditi i odluka donositi po "starom" Zakonu o prekršajima sem u slučaju primene blažeg propisa shodno čl. 6. st. 2. istog Zakona.
Postupanje suprotno napred navedenom čini bitnu povredu odredaba prekršjnog postupka iz čl. 234. st. 1 t. 15. Zakona o prekršajima, jer za primenu "novog" Zakona o prekršajima na "stare" predmete u obrazloženjima odluka nema razloga o odlučnim činjenicama, niti se mogu dati valjani razlozi jer je takvo postupanje suprotno čl. 340. st. 1. "novog" Zakona o prekršajima. (Treća sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, Beograd, 18.07.2014. godine)