Правни ставови/схватања и мишљења по областима, ЗОП, извршења


ПРАВНО СХВАТАЊЕ

Прекршајни суд као извршни није овлашћен да се по службеној дужности упушта у правилност клаузуле коначности и извршности садржане у прекршајном налогу, већ само по изјављеном приговору на решење о замени новчане казне која је налогом изречена. (Правно схватање са одвојених седница у 2018. години)

ИЗМЕЊЕНО ПРАВНО СХВАТАЊЕ

Прекршајни суд као извршни није обавезан да се по службеној дужности упушта у правилност клаузуле коначности и извршности садржане у прекршајном налогу, већ само по изјављеном приговору на решење о замени новчане казне која је налогом изречена.

(Правно схватање измењено на Свечаној седници 05.01.2023. године)

ПРАВНО МИШЉЕЊЕ

Релативна застарелост наступа појединачно у односу на сваку санкцију.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбе чл. 85. Закона о прекршајима наводе на закључак да релативна застарелост наступа у односу на сваку од изречених санкција појединачно јер се у истима раздвајају казна и заштитна мера, односно не регулише се застарелост извршења санкција изречених правноснажном пресудом у целини. У прилог изнетог мишљења указује и решење из одредби чланова 105., 106. и 107. Кривичног законика које посебно регулишу застарелост казне, споредне казне и мере безбедности. Иако се наведене одредбе Кривчног законика не примењују у прекршајном поступку њихова садржина повезана са садржином чл. 85. Закона о прекршајима указује на решење спорног питања у казненим поступцима.


(Трећа седница свих судија Прекршајног апелационог суда, Београд, 30.11.2017. године)


ПРАВНИ СТАВ

Извршење казне затвора се може одложити из разлога прописаних у члану 59. Закона о извршењу кривичних санкција само код изречене казне затвора за прекршај, а не и код неплаћене новчане казне замењене казном затвора.

О б р а з л о ж е њ е

Закон о прекршајима (''Службени лист РС'' број 65/13) не прописује извршење изречене казне затвора, те се сходно томе код извршења казне затвора примењује Закон којим се уређује извршење кривичних санкција.
Чланом 221. Закона о извршењу кривичних санкција (''Службени гласник РС'' број 55/2014) је прописано да се извршење казне затвора изречене за прекршај може одложити из истих разлога као и извршење казне затвора изречене за кривично дело. Ови разлози су прописани у члану 59. наведеног Закона.
Молба за одлагање казне затвора се подноси у року од 3 дана од пријема налога за извршење казне (члан 224. Закона о извршењу кривичних санкција).
Међутим, код новчане казне, кад изречена новчана казна није плаћена у законском року од 15 дана па је решењем замењена казном затвора, кажњени и даље има могућност да исплатом новчане казне избегне казну затвора. Кажњени је имао могућност да казну плати у року од 15 дана, могућност да поднесе молбу за плаћање новчане казне у ратама, након тога по замењеној новчаној казни у казну затвора има могућност да исплатом новчане казне избегне затворску казну када се решење о замени ставља ван снаге и казна затвора се неће извршити или ће се извршење обуставити (члан 41, 314. и 315. Закона о прекршајима).
С обзиром на изложено и како Закон о извршењу кривичних санкција код одлагања извршења казне затвора прописује само могућност одлагања изречене казне затвора за прекршај а не и неплаћене новчане казне замењене у казну затвора, то указује на основаност предложеног става бр.1.

Издвојено заједничко мишљење, Љиљана Милић, Драгица Миленковић, Светлана Станковић, Татјана Динуловић, Мирјана Марковић, Драгана Миликић, Слађана Крстић, Предраг Димитријевић, Зорица Милосављевић, Снежана Говедарица, Весна Вулетић, Габриела Анау, Милена Поповић, Вера Радак, Нада Гостојић и Златко Шкрипац.

(Шеста седница свих судија Вишег прекршајног суда, Београд, 12.11.2014. године)


Став усвојен на седници 15.03.2013. године је стављен ван снаге на седницама седишта и одељења Прекршајног апелационог суда 03. до 05.07.2023. године.