Pravni stavovi/shvatanja i mišljenja po oblastima, ZOP, izvršenja


PRAVNO SHVATANJE

Prekršajni sud kao izvršni nije ovlašćen da se po službenoj dužnosti upušta u pravilnost klauzule konačnosti i izvršnosti sadržane u prekršajnom nalogu, već samo po izjavljenom prigovoru na rešenje o zameni novčane kazne koja je nalogom izrečena. (Pravno shvatanje sa odvojenih sednica u 2018. godini)

PRAVNO MIŠLJENJE

Relativna zastarelost nastupa pojedinačno u odnosu na svaku sankciju.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbe čl. 85. Zakona o prekršajima navode na zaključak da relativna zastarelost nastupa u odnosu na svaku od izrečenih sankcija pojedinačno jer se u istima razdvajaju kazna i zaštitna mera, odnosno ne reguliše se zastarelost izvršenja sankcija izrečenih pravnosnažnom presudom u celini. U prilog iznetog mišljenja ukazuje i rešenje iz odredbi članova 105., 106. i 107. Krivičnog zakonika koje posebno regulišu zastarelost kazne, sporedne kazne i mere bezbednosti. Iako se navedene odredbe Krivčnog zakonika ne primenjuju u prekršajnom postupku njihova sadržina povezana sa sadržinom čl. 85. Zakona o prekršajima ukazuje na rešenje spornog pitanja u kaznenim postupcima.


(Treća sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, Beograd, 30.11.2017. godine)


PRAVNI STAV

Izvršenje kazne zatvora se može odložiti iz razloga propisanih u članu 59. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija samo kod izrečene kazne zatvora za prekršaj, a ne i kod neplaćene novčane kazne zamenjene kaznom zatvora.

O b r a z l o ž e nj e

Zakon o prekršajima (''Službeni list RS'' broj 65/13) ne propisuje izvršenje izrečene kazne zatvora, te se shodno tome kod izvršenja kazne zatvora primenjuje Zakon kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija.
Članom 221. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija (''Službeni glasnik RS'' broj 55/2014) je propisano da se izvršenje kazne zatvora izrečene za prekršaj može odložiti iz istih razloga kao i izvršenje kazne zatvora izrečene za krivično delo. Ovi razlozi su propisani u članu 59. navedenog Zakona.
Molba za odlaganje kazne zatvora se podnosi u roku od 3 dana od prijema naloga za izvršenje kazne (član 224. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija).
Međutim, kod novčane kazne, kad izrečena novčana kazna nije plaćena u zakonskom roku od 15 dana pa je rešenjem zamenjena kaznom zatvora, kažnjeni i dalje ima mogućnost da isplatom novčane kazne izbegne kaznu zatvora. Kažnjeni je imao mogućnost da kaznu plati u roku od 15 dana, mogućnost da podnese molbu za plaćanje novčane kazne u ratama, nakon toga po zamenjenoj novčanoj kazni u kaznu zatvora ima mogućnost da isplatom novčane kazne izbegne zatvorsku kaznu kada se rešenje o zameni stavlja van snage i kazna zatvora se neće izvršiti ili će se izvršenje obustaviti (član 41, 314. i 315. Zakona o prekršajima).
S obzirom na izloženo i kako Zakon o izvršenju krivičnih sankcija kod odlaganja izvršenja kazne zatvora propisuje samo mogućnost odlaganja izrečene kazne zatvora za prekršaj a ne i neplaćene novčane kazne zamenjene u kaznu zatvora, to ukazuje na osnovanost predloženog stava br.1.

Izdvojeno zajedničko mišljenje, Ljiljana Milić, Dragica Milenković, Svetlana Stanković, Tatjana Dinulović, Mirjana Marković, Dragana Milikić, Slađana Krstić, Predrag Dimitrijević, Zorica Milosavljević, Snežana Govedarica, Vesna Vuletić, Gabriela Anau, Milena Popović, Vera Radak, Nada Gostojić i Zlatko Škripac. *

(Šesta sednica svih sudija Višeg prekršajnog suda, Beograd, 12.11.2014. godine)


PITANJE

Da li kažnjenom licu u postupku izvršenja odluke pripadaju troškovi za njegovog punomoćnika?

PRAVNI STAV

Ukoliko dođe do zastarelosti izvršenja, kažnjenom licu u postupku izvršenja ne pripadaju troškovi za njegovog punomoćnika.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 1. Zakona o prekršajima ("Službeni glasnik RS",br. 101/05, 116/08 i 111/09 ) propisano je: „Ovim zakonom uređuju se: pojam prekršaja, uslovi za prekršajnu odgovornost, uslovi za propisivanje i primenu prekršajnih sankcija, sistem sankcija, prekršajni postupak i postupak izvršenja odluke.“ . Iz navedenog proizilazi da je postupak izvršnja odluke nov, poseban postupak koji sledi nakon prekršajnog postupka.
Odredbe o troškovima prekršajnog postupka sadržane su u glavi XVIII, članovima 130. do 142. Zakona o prekršajima. U članu 130. stav 1 Zakona o prekršajima je navedeno da troškovi prekršajnog postupka su izdaci učinjeni povodom prekršajnog postupka od njegovog pokretanja do završetka, a u stavu 2 istog člana Zakona je taksativno navedeno šta su troškovi prekršajnog postupka.
Obaveza plaćanja troškova propisana je članom 131. Zakona o prekršajima, tako što kod osuđujuće presude troškovi prekršajnog postupka padaju na teret lica koje je kažnjeno za prekršaj. U stavu 2. navedenog člana Zakona je propisano da troškove postupka za prekršaj za koji je postupak obustavljen snosi sud, odnosno organ uprave koji je postupak vodio, a u stavu 4. da zahtev za naknadu nagrade i nužnih izdataka branioca podnosi se u roku od tri meseca od dana dostavljanja pravnosnažne odluke o troškovima. Član 132. Zakona o prekršajima glasi: „U odluci o troškovima će se navesti će se navesti ko snosi troškove prekršajnog postupka, u kom iznosu i u kom roku je dužan da ih plati. Ako za utvrđivanje visine troškova nema dovoljno podataka, o troškovima će se odlučiti kada se ti podaci pribave. Kad u presudi nije odlučeno o troškovima postupka, odlučiće se o tome naknadno, posebnim rešenjem na koje je dozvoljena žalba. Rok iz stava 1. ovog člana ne može biti kraći od petnaest ni duži od trideset dana od dana pravosnažnosti odluke“.
Zakon u pogledu troškova u postupku izvršenja odluke ne sadrži konkretne norme kojima bi isti bili regulisani, pa se postavilo pitanje da li kažnjeni ima pravo na naknadu troškova koji su nastali i koje je kažnjeni imao na ime rada angažovanog advokata kao punomoćnika u postupku izvršenja odluke (podnesci, žalbe...koji npr. dovedu do zastarelosti izvršenja), u slučaju kada do izvršenja odluke ne dođe.
Dakle, prekršajni postupak se okončava donošenjem pravnosnažne presude, koja se (ukoliko je okrivljenom izrečena sankcija) izvršava po pravnosnažnosti i izvršnosti iste. Takva presuda, na osnovu člana 219. stav 1. tačka 6. Zakona o prekršajima sadrži odluku da troškove prekršajnog postupka snosi okrivljeni. Iz navedenog nužno se nameće zaključak da troškovi nastali u postupku izvršenja presude (prinudna naplata novčane kazne, zamena neplaćene novčane kazne ili njenog dela u kaznu zatvora...) nisu troškovi prekršajnog postupka, te kažnjeni nema prava na naknadu troškova u ovom postupku na ime rada angažovanog advokata kao punomoćnika.

Izdvojeno mišljenje, Slavica Brkić *

Izdvojeno mišljenje, Goran Božić i Ivan Knežević *

Izdvojeno mišljenje, Nataša Despotović *

Izdvojeno mišljenje, Mirjana Mićić *

Izdvojeno mišljenje, Vera Milikić *

(Druga sednica svih sudija Višeg prekršajnog suda, Beograd, 15.03.2013. godine)

* ćirilica