Pravni stavovi po oblastima, privreda


Zakon o šumama (član 113 stav 1 u vezi člana 112 stav 1 tačka 28)

PITANJE

Na koja fizička lica se odnosi kaznena odredba člana 113 stav 1 u vezi člana 112 stav 1 tačka 28 Zakona o šumama ?

PRAVNI STAV

Kaznena odredba člana 113 stav 1 u vezi člana 112 stav 1 tačka 28 Zakona o šumama ("Službeni glasnik RS" broj 30/2010) se odnosi na fizičko lice – stručno lice koje ima licencu za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama i koje obavlja doznaku (odabiranje, obeležavanje i evidentiranje stabala za seču) pa se pod ovu kaznenu odredbu ne može podvesti fizičko lice koje vrši seču stabala bez prethodne doznake, jer termin “seča stabala” iz člana 57 stav 1 Zakona o šumama nije obuhvaćen ovom kaznenom odredbom.

O b r a z l o ž e nj e

Član 112 stav 1 tačka 28 Zakona o šumama propisuje novčanu kaznu za pravno lice ako "vrši odabiranje, obeležavanje i evidentiranje stabala za seču suprotno odredbama člana 57 ovog Zakona."
Član 57 stav 1 Zakona o šumama propisuje da seča stabala može da se vrši samo posle izvršenog odabiranja, obeležavanja i evidentiranja stabala za seču (u daljem tekstu: doznaka).
Članom 58 stav 1 Zakona o šumama je propisano da doznaku vrši stručno lice koje ima licencu za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama (u daljem tekstu: stručno lice).
Članom 113 stav 1 u vezi člana 112 stav 1 tačka 28 Zakona o šumama je propisana novčana kazna za fizičko lice ako čini radnju iz člana 112 stav 1 tačka 28 ovog Zakona.
Imajući u vidu napred navedene odredbe proizilazi da se kaznena odredba člana 113 stav 1 u vezi člana 112 stav 1 tačka 28 Zakona o šumama odnosi na fizičko lice – stručno lice koje ima licencu za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama i koje obavlja doznaku (odabiranje, obeležavanje i evidentiranje stabala za seču) i pod ovu kaznenu odredbu se stoga ne može podvesti fizičko lice koje vrši seču stabala bez prethodne doznake, s obzirom da termin "seča stabala" iz člana 57 stav 1 Zakona o šumama nije obuhvaćen ovom kaznenom odredbom.
Propustom zakonodavca je došlo do situacije da činjenični opis iz zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u kojem se fizičkom licu stavlja na teret seča nedoznačenih stabala, nema kaznenu odredbu u Zakonu o šumama. Propisano je kažnjavanje fizičkog lica ali za čistu seču – članom 113 stav 1 u vezi člana 111 stav 1 tačka 2 Zakona o šumama.

Izdvojeno zajedničko mišljenje, Dragica Barać, Milanka Dimitrijević, Ljubinka Janićijević, Ljiljana Nikitović, Malina Simić Popović, Mirjana Jevtić, Biljana Gavrilović, Vera Milikić, Vesna Paunović, Vera Mateić, Nataša Despotović, Mirjana Mićić, Vesna Adamović, Leonida Popović, Ana Đurović, Nevenka Pančić, Nevenka Dimitrijević i Miroslav Petrović *

(Prva sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, Beograd, 03.04.2015. godine)

PRAVNI STAV

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge nije ovlašćeni organ za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje propisane Zakonom o elektronskim komunikacijama.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 179. Stav 1. Zakona o prekršajima (''Službeni glasnik RS'' br. 65/2013) je propisano da zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnose ovlašćeni organi ili oštećeni, a stavom 2 istog člana propisano da su ovlašćeni organi: organi uprave, ovlašćeni inspektori, javni tužilac i drugi organi i organizacije koji vrše javna ovlašćenja u čiju nadležnost spada neposredno izvršenje ili nadzor nad izvršenjem propisa u kojima su predviđeni prekršaji.
Članom 7 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Službeni glasnik RS'' br.44/10) je propisan pravni položaj Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, iz kojih odredaba ne proizilazi da je nadležnost ove agencije neposredno izvršenje niti nadzor nad izvršenjem propisa.
Članom 131 navedenog Zakona su propisana ovlašćenja Agencije iz kojih takođe ne proizilazi i javno ovlašćenje u čiju nadležnost spada neposredno izvršenje niti nadzor nad izvršenjem propisa. Ovim članom su nabrojana ovlašćenja a stavom 6 propisano da kada Agencija utvrdi da operator nije otklonio utvrđene nepravilnosti u ostavljenom roku, podnosi prijavu inspekciji Ministarstva.
Iz napred navedenog proizilazi da Agencija prijavom može inicirati podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka kod inspekcije Ministarstva pri čemu je članom 132 Zakona o elektronskim komunikacijama propisano da inspekcijski nadzor nad primenog ovog Zakona obavlja Ministarstvo preko inspektora elektronskih komunikacija.
Kada nadzor nad primenom ovog Zakona vrši isključivo inspekcija Ministarstva, to je ista kao državni organ i ovlašćena da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (shodno okvirnoj normi iz člana 179 stav 2 Zakona o prekršajima).
Vezano za ovlašćenja Agencije u postupku kontrole prema Pravilniku o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija (''Službeni glasnik RS'' broj 73/2011 i 3/2014) valja ukazati da je članom 23 stav 2 Pravilnika propisano da ako Agencija utvrdi da operator nije otklonio utvrđene nepravilnosti u ostavljenom roku, podnosi prijavu inspekciji Ministarstva nadležnog za oblast elektronskih komunikacija (što je istovetna odredba sa članom 131 stav 6 Zakona o elektronskim komunikacijama).
U članu 23 stav 3 pomenutog Pravilnika je propisano da ukoliko se operator ne izjasni o utvrđenim nepravilnostima u propisanom roku Agencija podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom.
Međutim, kako se prekršaji shodno odredbama člana 4 Zakona o prekršajima ne mogu propisivati pravilnikom, već se propisuju zakonom, uredbom, odlukom Skupštine Autonomne Pokrajine, odlukom opština, gradova i odlukom Skupštine grada Beograda, to proizilazi da se pravilnikom ne može ni dati ovlašćenje za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Izdvojeno zajedničko mišljenje, Goran Božić, Leonida Popović, Slavica Spahić, Radmila Šarkić, Zlatko Škripac i Vera Radak *

(Šesta sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, Beograd, 12.11.2014. godine)

PITANJE

Koja fizička lica odgovaraju za prekršaj iz člana 193. stav 2. tačka 2. Zakona o energetici?

PRAVNI STAV

Za prekršaj iz člana 193. stav 2. tačka 2. Zakona o energetici odgovara fizičko lice koje postupi suprotno članu 152. ovog Zakona, odnosno kupac električne energije u smislu pojma iz člana 2. stav 1. tačka 28. ovog Zakona, a kako je pojam kupca širi u odnosu na pojmove krajnji kupac, korisnik, članovi domaćinstva, to odredbe člana 152. Zakona o energetici treba posmatrati šire sve u sklopu navedenih opštih pojmova iz člana 2. ovog Zakona.

O b r a z l o ž e nj e

Član 152. Zakona o energetici propisuje obavezu kupca da omogući ovlašćenom službenom licu pristup mernim uređajima... Imajući u vidu opšte pojmove kupca, krajnjeg kupca, korisnika, domaćinstva i dr. iz člana 2. ovog Zakona, a kako je kaznenom odredbom proširen krug lica pojmom “fizičko lice” proizilazi da bi svako fizičko lice koje koristi električnu energiju u kontrolisanom objektu, bez obzira da li je vlasnik brojila, bilo odgovorno za predmetni prekršaj. (Druga sednica svih sudija Višeg prekršajnog suda, Beograd, 05.07.2012. godine)

* ćirilica