Правни ставови/схватања по областима, финансије - порески прекршаји


ПИТАЊЕ

Да ли ће се у погледу застарелости код прекршаја из Закона о фискалним касама у којима је подносилац захтева Пореска управа и који се сматрају пореским прекршајима, применити општи рок застарелости прописан одредбом чл. 84. ст. 1. и ст. 7. Закона о прекршајима (једна година за покретање и две године за вођење прекршајног поступка) или посебан рок застарелости прописан одредбом чл. 114б ст. 1. Закона о пореском поступку и порексој администрацији (пет година за покретање и десет година за вођење прекршајног поступка)?

ПРАВНО СХВАТАЊЕ

Како Законом о фискалним касама није прописан дужи рок застарелости у смислу чл. 84. ст. 5. Закона о прекршајима, примењује се општи рок застарелости (једна година за покретање и две године за вођење прекршајног поступка).

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом чл. 84. ст. 1. Закона о прекршајима је прописано да се прекршајни поступак не може покренути нити водити ако протекне једна година од дана када је прекршај учињен, а у ставу 4. истог члана Закона да се изузетно од одредбе става 1. овог члана, за прекршаје из области царинског, спољнотрговинског, девизног пословања, јавних прихода и финансија, јавних набавки, промета роба и услуга, животне средине, спречавања корупције и ваздушног саобраћаја може посебним законом прописати дужи рок застарелости. Како одредбама Закона о фискалним касама није прописан дужи рок застарелости, то се у односу на прекршаје из тог закона, примењује општи рок застарелости који је прописан Законом о прекршајима.

Издвојено мишљење, Предраг Димитријевић

(Трећа седница свих судија Вишег прекршајног суда, Београд, 14.10.2016. године)

ПРАВНИ СТАВ

У пореским предметима у којима у управном поступку није донето коначно решење прекршајни суд ће прибавити коначно решење пре доношења одлуке по поднетом захтеву за покретање прекршајног поступка уколико је исход управног поступка од значаја за правилно утврђење чињеничног стања. (Друга седница свих судија Вишег прекршајног суда, Београд, 07.07.2011. године)