Pravni stavovi/shvatanja po oblastima, finansije - poreski prekršaji


PITANJE

Da li će se u pogledu zastarelosti kod prekršaja iz Zakona o fiskalnim kasama u kojima je podnosilac zahteva Poreska uprava i koji se smatraju poreskim prekršajima, primeniti opšti rok zastarelosti propisan odredbom čl. 84. st. 1. i st. 7. Zakona o prekršajima (jedna godina za pokretanje i dve godine za vođenje prekršajnog postupka) ili poseban rok zastarelosti propisan odredbom čl. 114b st. 1. Zakona o poreskom postupku i poreksoj administraciji (pet godina za pokretanje i deset godina za vođenje prekršajnog postupka)?

PRAVNO SHVATANJE

Kako Zakonom o fiskalnim kasama nije propisan duži rok zastarelosti u smislu čl. 84. st. 5. Zakona o prekršajima, primenjuje se opšti rok zastarelosti (jedna godina za pokretanje i dve godine za vođenje prekršajnog postupka).

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom čl. 84. st. 1. Zakona o prekršajima je propisano da se prekršajni postupak ne može pokrenuti niti voditi ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen, a u stavu 4. istog člana Zakona da se izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, za prekršaje iz oblasti carinskog, spoljnotrgovinskog, deviznog poslovanja, javnih prihoda i finansija, javnih nabavki, prometa roba i usluga, životne sredine, sprečavanja korupcije i vazdušnog saobraćaja može posebnim zakonom propisati duži rok zastarelosti. Kako odredbama Zakona o fiskalnim kasama nije propisan duži rok zastarelosti, to se u odnosu na prekršaje iz tog zakona, primenjuje opšti rok zastarelosti koji je propisan Zakonom o prekršajima.

Izdvojeno mišljenje, Predrag Dimitrijević *

(Treća sednica svih sudija Višeg prekršajnog suda, Beograd, 14.10.2016. godine)

PRAVNI STAV

U poreskim predmetima u kojima u upravnom postupku nije doneto konačno rešenje prekršajni sud će pribaviti konačno rešenje pre donošenja odluke po podnetom zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka ukoliko je ishod upravnog postupka od značaja za pravilno utvrđenje činjeničnog stanja. (Druga sednica svih sudija Višeg prekršajnog suda, Beograd, 07.07.2011. godine)

* ćirilica