Правни ставови и мишљења по областима, малолетници


ПРАВНО МИШЉЕЊЕ

У предметима где су окривљени малолетна лица, када је изречена новчана казна у случају да иста не буде плаћена у законском року, примењују се одредбе чл. 41. Закона о прекршајима (“Службени гласник РС” број 65/2013) као блажи пропис сходно чл. 6. ст. 2. Закона о прекршајима.

О б р а з л о ж е њ е

Од дана примене новог Закона о прекршајима 01.03.2014. године у предметима где су прекршајни поступци започети пре овог датума, код замене неплаћене новчане казне применом блажег прописа сходно чл. 6. ст. 2. Закона о прекршајима се примењују одредбе чл. 41. ст. 7. новог Закона о прекршајима. У ожалбеним предметима се по службеној дужности првостепене одлуке преиначују те одређује да ће се неплаћена новчана казна изречена према малолетнику принудно наплатити на имовини малолетника, његовог родитеља или другог лица задуженог да се о њему стара. (Трећа седница свих судија Прекршајног апелационог суда, Београд, 18.07.2014. године)

ПРАВНИ СТАВ

Доношењем одлуке којом се малолетнику за извршени прекршај изриче васпитна мера у форми пресуде са чињеничним описом радње извршења учињена је апсолутно битна повреда одредаба прекршајног поступка из члана 234. став 1. тачка 15. Закона о прекршајима. (Друга седница свих судија Вишег прекршајног суда, Београд, 07.07.2011. године)

ПРАВНО МИШЉЕЊЕ

(НАПОМЕНА: Стављено ван снаге на Другој седници свих судија Прекршајног апелационог суда одржаној дана 27.05.2016. године)

Уз васпитну меру малолетнику се не могу изрећи казнени поени, јер је то врста казне (члан 28. став 1. Закона о прекршајима). Малолетнику се уз васпитну меру може изрећи заштитна мера сходно члану 65. став 3. Закона о прекршајима, ако је то због природе прекршаја неопходно. (Друга седница свих судија Вишег прекршајног суда, Београд, 07.07.2011. године)

ПИТАЊЕ

Да ли се прекршајни поступак може обуставити на основу члана 216. став 2. Закона о прекршајима, из разлога нецелисходности у предметима где је учинилац прекршаја малолетно лице које је у време доношења одлуке постало пунолетно?

ПРАВНИ СТАВ

(НАПОМЕНА: Стављен ван снаге на Другој седници свих судија Прекршајног апелационог суда одржаној дана 27.05.2016. године)

Нема законског основа да се прекршајни поступак који је покренут према малолетном лицу обустави из разлога нецелисходности изрицања казне, јер је то лице постало пунолетно, имајући у виду да Закон о прекршајима садржи одредбе којима регулише дејство пунолетности, а сходну примену одредаба Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, дозвољава само „ако другачије није прописано овим законом“ тј. Законом о прекршајима (члан 270. став 2.).

О б р а з л о ж е њ е

Став се заснива на чињеници да Закон о прекршајима садржи одредбе којима јасно регулише ситуацију када малолетно лице према коме је покренут прекршајни поступак, током вођења поступка постане пунолетно, те да стога у овој ситуацији нема места примени Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица. Закон о прекршајима је у члану 276. прописао могућност да суд не покрене прекршајни поступак према малолетнику ако сматра да не би било целисходно да се исти води, а у члану 75. регулисао је дејство пунолетности, и то у оквиру материјално-правних одредаба овог закона, где нема сходне примене Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, која је предвиђена само за процесно-правна питања прекршајног поступка према малолетницима (у члану 270. ЗОП-а који регулише питања поступка). Одредбама става 1. и става 2. члана 75. Закона о прекршајима, законодавац је јасно предвидео поступање у случају када малолетник постане пунолетан пре доношења одлуке, као и после доношења одлуке којом је била изречена васпитна мера, чиме није оставио могућност да се другачије поступа. (Пета седница свих судија Вишег прекршајног суда, Београд, 26.10.2010. године)