Правни ставови/схватања и мишљења по областима, малолетници


ПРАВНО СХВАТАЊЕ

Малолетно лице може да одговара за царинске прекршаје. Услови за одговорност прописани се у члану 71 и др. Закона о прекршајима и члан 2 и др. Закона о малолетним извршиоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, а који прописују одговорност малолетника старости од навршених 14 до навршених 18 година за прекршаје из чега произилази да нема сметњи да под утврђеним условима одговара и малолетни извршилац прекршаја из области Царинског закона. (Правно схватање са одвојених седница у 2019. години)

ПРАВНО МИШЉЕЊЕ

У предметима где су окривљени малолетна лица, када је изречена новчана казна у случају да иста не буде плаћена у законском року, примењују се одредбе чл. 41. Закона о прекршајима (“Службени гласник РС” број 65/2013) као блажи пропис сходно чл. 6. ст. 2. Закона о прекршајима.

О б р а з л о ж е њ е

Од дана примене новог Закона о прекршајима 01.03.2014. године у предметима где су прекршајни поступци започети пре овог датума, код замене неплаћене новчане казне применом блажег прописа сходно чл. 6. ст. 2. Закона о прекршајима се примењују одредбе чл. 41. ст. 7. новог Закона о прекршајима. У ожалбеним предметима се по службеној дужности првостепене одлуке преиначују те одређује да ће се неплаћена новчана казна изречена према малолетнику принудно наплатити на имовини малолетника, његовог родитеља или другог лица задуженог да се о њему стара. (Трећа седница свих судија Прекршајног апелационог суда, Београд, 18.07.2014. године)

ПРАВНИ СТАВ

Доношењем одлуке којом се малолетнику за извршени прекршај изриче васпитна мера у форми пресуде са чињеничним описом радње извршења учињена је апсолутно битна повреда одредаба прекршајног поступка из члана 234. став 1. тачка 15. Закона о прекршајима. (Друга седница свих судија Вишег прекршајног суда, Београд, 07.07.2011. године)