Pravni stavovi i mišljenja po oblastima, maloletnici


PRAVNO MIŠLJENJE

Maloletno lice može da odgovara za carinske prekršaje. Uslovi za odgovornost propisani se u članu 71 i dr. Zakona o prekršajima i član 2 i dr. Zakona o maloletnim izvršiocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, a koji propisuju odgovornost maloletnika starosti od navršenih 14 do navršenih 18 godina za prekršaje iz čega proizilazi da nema smetnji da pod utvrđenim uslovima odgovara i maloletni izvršilac prekršaja iz oblasti Carinskog zakona. (Pravno shvatanje sa odvojenih sednica u 2019. godini)

PRAVNO MIŠLJENJE

U predmetima gde su okrivljeni maloletna lica, kada je izrečena novčana kazna u slučaju da ista ne bude plaćena u zakonskom roku, primenjuju se odredbe čl. 41. Zakona o prekršajima (“Službeni glasnik RS” broj 65/2013) kao blaži propis shodno čl. 6. st. 2. Zakona o prekršajima.

O b r a z l o ž e nj e

Od dana primene novog Zakona o prekršajima 01.03.2014. godine u predmetima gde su prekršajni postupci započeti pre ovog datuma, kod zamene neplaćene novčane kazne primenom blažeg propisa shodno čl. 6. st. 2. Zakona o prekršajima se primenjuju odredbe čl. 41. st. 7. novog Zakona o prekršajima. U ožalbenim predmetima se po službenoj dužnosti prvostepene odluke preinačuju te određuje da će se neplaćena novčana kazna izrečena prema maloletniku prinudno naplatiti na imovini maloletnika, njegovog roditelja ili drugog lica zaduženog da se o njemu stara. (Treća sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, Beograd, 18.07.2014. godine)

PRAVNI STAV

Donošenjem odluke kojom se maloletniku za izvršeni prekršaj izriče vaspitna mera u formi presude sa činjeničnim opisom radnje izvršenja učinjena je apsolutno bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz člana 234. stav 1. tačka 15. Zakona o prekršajima. (Druga sednica svih sudija Višeg prekršajnog suda, Beograd, 07.07.2011. godine)