Pravni stavovi i mišljenja po oblastima, maloletnici


PRAVNO MIŠLJENJE

U predmetima gde su okrivljeni maloletna lica, kada je izrečena novčana kazna u slučaju da ista ne bude plaćena u zakonskom roku, primenjuju se odredbe čl. 41. Zakona o prekršajima (“Službeni glasnik RS” broj 65/2013) kao blaži propis shodno čl. 6. st. 2. Zakona o prekršajima.

O b r a z l o ž e nj e

Od dana primene novog Zakona o prekršajima 01.03.2014. godine u predmetima gde su prekršajni postupci započeti pre ovog datuma, kod zamene neplaćene novčane kazne primenom blažeg propisa shodno čl. 6. st. 2. Zakona o prekršajima se primenjuju odredbe čl. 41. st. 7. novog Zakona o prekršajima. U ožalbenim predmetima se po službenoj dužnosti prvostepene odluke preinačuju te određuje da će se neplaćena novčana kazna izrečena prema maloletniku prinudno naplatiti na imovini maloletnika, njegovog roditelja ili drugog lica zaduženog da se o njemu stara. (Treća sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda, Beograd, 18.07.2014. godine)

PRAVNI STAV

Donošenjem odluke kojom se maloletniku za izvršeni prekršaj izriče vaspitna mera u formi presude sa činjeničnim opisom radnje izvršenja učinjena je apsolutno bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz člana 234. stav 1. tačka 15. Zakona o prekršajima. (Druga sednica svih sudija Višeg prekršajnog suda, Beograd, 07.07.2011. godine)

PRAVNO MIŠLJENJE

(NAPOMENA: Stavljeno van snage na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda održanoj dana 27.05.2016. godine)

Uz vaspitnu meru maloletniku se ne mogu izreći kazneni poeni, jer je to vrsta kazne (član 28. stav 1. Zakona o prekršajima). Maloletniku se uz vaspitnu meru može izreći zaštitna mera shodno članu 65. stav 3. Zakona o prekršajima, ako je to zbog prirode prekršaja neophodno. (Druga sednica svih sudija Višeg prekršajnog suda, Beograd, 07.07.2011. godine)

PITANJE

Da li se prekršajni postupak može obustaviti na osnovu člana 216. stav 2. Zakona o prekršajima, iz razloga necelishodnosti u predmetima gde je učinilac prekršaja maloletno lice koje je u vreme donošenja odluke postalo punoletno?

PRAVNI STAV

(NAPOMENA: Stavljen van snage na Drugoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda održanoj dana 27.05.2016. godine)

Nema zakonskog osnova da se prekršajni postupak koji je pokrenut prema maloletnom licu obustavi iz razloga necelishodnosti izricanja kazne, jer je to lice postalo punoletno, imajući u vidu da Zakon o prekršajima sadrži odredbe kojima reguliše dejstvo punoletnosti, a shodnu primenu odredaba Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, dozvoljava samo „ako drugačije nije propisano ovim zakonom“ tj. Zakonom o prekršajima (član 270. stav 2.).

O b r a z l o ž e nj e

Stav se zasniva na činjenici da Zakon o prekršajima sadrži odredbe kojima jasno reguliše situaciju kada maloletno lice prema kome je pokrenut prekršajni postupak, tokom vođenja postupka postane punoletno, te da stoga u ovoj situaciji nema mesta primeni Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Zakon o prekršajima je u članu 276. propisao mogućnost da sud ne pokrene prekršajni postupak prema maloletniku ako smatra da ne bi bilo celishodno da se isti vodi, a u članu 75. regulisao je dejstvo punoletnosti, i to u okviru materijalno-pravnih odredaba ovog zakona, gde nema shodne primene Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, koja je predviđena samo za procesno-pravna pitanja prekršajnog postupka prema maloletnicima (u članu 270. ZOP-a koji reguliše pitanja postupka). Odredbama stava 1. i stava 2. člana 75. Zakona o prekršajima, zakonodavac je jasno predvideo postupanje u slučaju kada maloletnik postane punoletan pre donošenja odluke, kao i posle donošenja odluke kojom je bila izrečena vaspitna mera, čime nije ostavio mogućnost da se drugačije postupa. (Peta sednica svih sudija Višeg prekršajnog suda, Beograd, 26.10.2010. godine)